aktuality

Ochrana osobných údajov – najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša GDPR

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Európske nariadenie, ktoré zavádza jednotné pravidlá v oblasti osobných údajov v členských štátoch EÚ – vrátane Slovenskej republiky – nadobudlo platnosť 25. mája 2018. Administratívna záťaž, zásady a požiadavky regulácie GDPR, vrátane vysokých sankcií v prípade ich nedodržania, sa dotýkajú podnikateľov.

O tomto nariadení sa dlho hovorilo ako o prelomovom predpisu v oblasti ochrany osobných údajov, ktorý nielen zjednotí úpravu ochrany osobných údajov v celej Európskej únii, ale aj významne posilní ochranu osobných údajov fyzických osôb vo všeobecnosti a pokúsi sa zároveň aspoň udržať krok s technologickým vývojom súčasnosti.

Podnikateľom, ktorí sa otázkou GDPR z akéhokoľvek dôvodu doteraz nestihli zaoberať, môže pomôcť sa v problematike zorientovať seminár, ktorý organizuje SOPK v Žiline. Seminár sa bude konať 13. júna 2018 od 10:00 do 14:00 v priestoroch SOPK (Hálkova 31) v Žiline.

Okruhy problematiky na seminári:

  1. Nariadenie GDPR
  2. Čo prináša GDPR (najzásadnejšie zmeny a novinky podľa GDPR)
  3. Zásady spracúvania osobných údajov podľa GDPR
  4. Právne základy spracúvania osobných údajov podľa GDPR
  5. Práva dotknutých osôb
  6. Bezpečnosť spracúvania
  7. GDPR v praxi – prečo nie je len administratívnou záťažou

Lektorom o problematike GDPR je JUDr. Mária Kevická, PhD., špecialista na ochranu osobných údajov v rámci legislatívy v SR a ČR so zameraním na implementáciu GDPR v rámci obchodných spoločností a samosprávy.

Účastníkom seminára musí byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a spĺňa definíciu malého a stredného podniku. Musí spĺňať definíciu podniku podľa článku 107, ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania. Malý alebo stredný podnik musí mať sídlo v niektorom zo 7 samosprávnych krajov SR, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Účasť na seminári je bezplatná. Registrovať sa možno cez kontakt rp.za@npc.sk. Registrácia bude ukončená 11.6.2018 o 14:00. Na jeden podnikateľský subjekt sa môžu prihlásiť a zúčastniť až 3 osoby, ktorých mená budú uvedené v prihláške (žiadosti). Potreba On-line registrácie!

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina