reportáže

„Profesor emeritus“ pre sedemdesiatnika prof. Mariána Babiaka

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Odborný seminár „Drevo – štruktúra a vlastnosti“ (vo februári 2018) bol sumarizáciou tém a všetkých oblastí, ktoré Dr. h. c. prof. RNDr. Marián Babiak, PhD. rozvíjal v prednáškach a vedecky dokazoval počas takmer 40-ročného pôsobenia na Technickej univerzite Zvolen. Jubilejnú medailu rektora mu počas seminára odovzdal dekan Drevárskej fakulty prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD. Vedecká rada univerzity mu následne (v apríli 2018) pri príležitosti 70-ročného životného jubilea schválila udelenie čestného titulu „Profesor emeritus“.

Zo životopisu jubilanta sme vybrali časť hodnotenia kolegu prof. Igora Čunderlíka: „Jubilant sa hlboko zapísal do histórie Katedry náuky o dreve, Drevárskej fakulty, aj Technickej univerzity Zvolen. Ovplyvnil odborný rast a smerovanie mnohých kolegov, za čo mu patrí veľká vďaka. Dosiahol veľa, ale možno mohol siahať aj na vyššie méty. Dvere na pracovni B-202 posledný raz zatvoril 30. septembra 2017. Dvere však na tejto pracovni zostávajú pre prof. Babiaka otvorené stále. Ukončenie pracovného pomeru na Technickej univerzite bolo len právnym krokom a budeme ho ešte často stretávať na zvolenskej akademickej pôde. Bohaté odborné a pedagogické skúsenosti odišiel síce odovzdávať na Lesnícku fakultu Českej Zemědelskej Univerzity v Prahe, vo Zvolene zostáva pôsobiť na štvrtinový úväzok.“

Už štvrťstoročie, od roku 1992, zastupuje Drevársku fakultu Technickej univerzity Zvolen v The International Academy of Wood Science a v roku 2011 bol zvolený za jej stáleho člena. V súvislosti s jeho voleným členstvom bola DF poverená organizovaním plenárneho svetového kongresu IAWS a neskôr aj organizovaním svetového kongresu Society of Wood Science and Technology (2014).

Za vysokoškolskou katedrou od roku 1976

Marián Babiak sa narodil 15. februára 1948 v obci Trubín (okr. Žiar nad Hronom) v rodine lesníka. Po maturite na gymnáziu v Banskej Bystrici (1966) nastúpil na Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Štúdium ukončil v odbore Geofyzika (1971). Následne absolvoval internú ašpirantúru na Drevárskej fakulte VŠLD vo Zvolene, v odbore 39-13-9 Náuka o nekovových materiáloch, špecializácia Náuka o dreve. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1976 obhájením dizertačnej práce. Vedecky sa zaoberal vedením tepla v dreve a meraním základných tepelno-fyzikálnych charakteristík. Zostal pracovať na Katedre náuky o dreve ako vedecký pracovník a neskôr ako odborný asistent. Vzdelanie si doplnil rigoróznou skúškou (1982) na Univerzite Karlovej v Prahe, v špecializácii Fyzika tekutín. Jeho vedecké smerovanie významne ovplyvnil 5-mesačný študijný pobyt v USA (1980), kde študoval transparentné procesy na Department of Wood  Products Engineering SUNY Syracuse a na Department of Forest Product Virginia  Polytechnic Institute SU Blacksburg. Po návrate (1983) absolvoval 3-semestrálny postgraduálny kurz vysokoškolskej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1984 začal pracovať na ŠDVÚ v Bratislave ako vedecký pracovník, kontakty s DF však neprerušil. Na novom pracovisku dostal príležitosť vedecky pracovať aj ako člen redakčnej rady vedeckého časopisu Drevársky výskum (1988). Stal sa vedeckým redaktorom a editorom. Editorom Wood Research zostáva 30 rokov (dodnes).

Vo Zvolene dekanom, prodekanom, prorektorom, predsedom senátu

Zvolenská Drevárska fakulta vypísala v roku 1990 konkurz na funkciu dekana. RNDr. Marián Babiak dostal mandát na výkon funkcie od prevažnej väčšiny všetkých členov akademickej obce. V tom roku sa habilitoval v odbore Náuka o dreve (1990).

Funkciu dekana Drevárskej fakulty zastával v rokoch 1990–92. V rokoch 1999–2001 bol vymenovaný za prodekana Drevárskej fakulty pre vedu a výskum. V rokoch 2004–06 zastával funkciu prorektora TU Zvolen pre vedecko-výskumnú činnosť. Jedno volebné obdobie bol aj predsedom Akademického senátu TUZVO. Bol dlhoročným zástupcom zvolenskej univerzity v Rade vysokých škôl v SR a pôsobil ako podpredseda rady. Funkciu vedúceho Katedry náuky o dreve v rámci Drevárskej fakulty Technickej univerzity zastával v období 2010–15.

Pedagogickú činnosť začal prof. Marián Babiak už počas internej ašpirantúry, keď bol dekanom poverený prednášať, cvičiť a skúšať predmet „Teória šírenia tepla, tekutín a anizotropia dreva“. Hlavnú časť pedagogického úväzku zameriaval na vedenie cvičení z predmetu „Náuka o dreve“, kde cvičil časť „Fyzikálne vlastnosti dreva“ i časť „Mechanické vlastnosti dreva“. Podieľal sa na vydaní niekoľkých návodov na cvičenia a učebných textov Náuky o dreve. Pracoval v autorskom kolektíve na vydaní učebnice „Štruktúra a vlastnosti dreva“. Autorom udelili za jej vydanie Cenu rektora TU Zvolen. Počas svojej dlhej pedagogickej činnosti cvičil a prednášal predmety Náuka o dreve II., Fyzika dreva, Mechanika dreva, Teória sušenia dreva, Inžinierske procesy. Kládol dôraz na hlbšie pochopenie fyzikálnych a mechanických vlastností dreva, na ich exaktné fyzikálne vyjadrenie, na riešenie praktických problémov a príkladov s využitím počítačového softvéru.

Publikačná činnosť prof. Babiaka je rozsiahla, zahrňuje celú oblasť jeho vedecko-výskumnej činnosti. Slovenská lesnícka a drevárska knižnica eviduje 127 publikácií. O kvalite publikačnej činnosti svedči 843 evidovaných ohlasov v jej databáze.

Spolupráca s drevármi v krajinách Česká republika, USA, Maďarsko, Čína

Významná aplikačná aktivita a realizácia výsledkov sa v praxi prejavila získaním spoluautorstva troch patentov, autorského osvedčenia č. 251 983 „Okrasné dyhy a masívy z dreva s nevýraznou štruktúrou a spôsob ich výroby“. Má realizované dve metodiky zamerané na meranie tepelno-fyzikálnych charakteristík a na meranie priepustnosti dreva pre plyny. V oblasti medzinárodnej spolupráce za slovenskú stranu koordinoval projekt INCO COPERNICUS „Technology for High Quality Products from Black Locust“. Projektom sa otvorila veľmi široká spolupráca medzi West Hungarian Univerzity v Šoproni a Drevárskou fakultou TU Zvolen: ako hlavnému koordinátorovi mu v Šoproni (Maďarsko) udelili cenu „Pro Universitate Soproniensis“ v roku 2000 a čestný titul „Doctor honoris causa“ v roku 2003.

Veľkú zásluhu má na nadviazaní bilaterálnej spolupráce medzi DF TU Zvolen s Research Institute of Wood Industry Chines Akademy of Forestry. Nasledovali po dve výmenné návštevy čínskych a slovenských kolegov.

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív DF TUZVO

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina