aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – květen 2018

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 4/2018

• ČSN EN 15459-1 (06 0405) • Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14
• ČSN EN ISO 16890-1(12 5009) • Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 1: Technické specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM)
• ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize (změna Z1)
• ČSN 33 2000-5-53 ed. 2:2016 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje (změna Z1)
• ČSN EN 50398-1 (33 4597) • Poplachové systémy – Kombinované a integrované poplachové systémy – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN CLC/TS 50398:2009 (33 4597) • Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné požadavky (změna Z1)
• ČSN EN 61557-9 ed. 3:2015 (35 6230) • Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT (oprava 1)
• ČSN EN 60598-2-22 ed. 2:2015 (36 0600) • Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení (oprava 2)
• ČSN EN 60598-2-21:2015 (36 0600) • Svítidla – Část 2-21: Zvláštní požadavky – Světelná lana (oprava 1)
• ČSN EN 60598-2-20 ed. 3:2015 (36 0600) • Svítidla – Část 2-20: Zvláštní požadavky – Světelné řetězy (oprava 1)
• ČSN EN 60335-2-86 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení (změna A12)
• ČSN ISO 6183:2012 (38 9230) • Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na oxid uhličitý pro použití v objektech – Návrh a instalace (změna Amd. 1)
• ČSN EN 16755 (49 0086) • Trvanlivost reakce na oheň – Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí
• ČSN EN 13489 (49 2136) • Dřevěné podlahoviny – Vícevrstvé parketové dílce
• ČSN EN ISO 13262 (64 3179) • Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi – Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu
• ČSN EN 1979:2000 (64 3179) • Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy – Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou – Stanovení pevnosti v tahu švu (změna Z1)
• ČSN EN ISO 13260:2012 (64 6431) • Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi – Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení (změna A1)
• ČSN EN 16516 (72 8012) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
• ČSN EN 12976-1 (73 0302) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN ISO 6781-3 (73 0340) • Provedení budov – Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod – Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv
• ČSN EN 15882-2 (73 0856) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
• ČSN EN 1366-2 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky
• ČSN EN 1366-12 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
• ČSN EN ISO 17231 (79 3864) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení vodoodpudivosti oděvnických usní
• ČSN EN ISO 7250-1 (83 3506) • Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování – Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů
• ČSN EN ISO 9241-125 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace
• ČSN EN 16214-3+A1 (83 8260) • Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití – Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé – Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody
• ČSN EN 1176-2 ed. 2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
• ČSN EN 1176-2:2009 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky (změna Z1)
• ČSN EN 1176-3 ed. 2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
• ČSN EN 1176-3:2009 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky (změna Z1)
• ČSN EN 1176-4 ed. 2 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky
• ČSN EN 1176-4:2009 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky (změna Z1)
• ČSN EN 71-3+A2 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků

Technické normy zrušené k 1. 5. 2018

• ČSN EN 60695-11-20 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-20: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 500 W (platila od: duben 2005)
• ČSN EN 60745-2-4 ed. 2 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové (platila od: červenec 2010)
• ČSN EN 60745-2-5 ed. 3 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily (platila od: červen 2011)
• ČSN EN 61029-2-1 ed. 2 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily (platila od: červen 2013)
• ČSN EN 61029-2-6 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody (platila od: srpen 2001)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina