aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2018

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2018) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2018

• ČSN EN 12098-3 (06 0330) • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8
• ČSN EN 12098-5 (06 0330) • Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy – Moduly M3-5,6,7,8
• ČSN EN 303-1 (07 5303) • Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem – Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení
• ČSN EN 16798-5-2 (12 7024) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba
• ČSN EN 16798-3 (12 7024) • Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4)
• ČSN EN 16282-1 (12 7134) • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody
• ČSN EN 16282-5 (12 7134) • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 5: Vzduchovod; Návrh a dimenzování
• ČSN EN 16282-7 (12 7134) • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru
• ČSN EN 16282-8 (12 7134) • Zařízení komerčních kuchyní – Prvky pro větrání komerčních kuchyní – Část 8: Zařízení pro nakládání s aerosolem; Požadavky a zkoušení
• ČSN EN ISO 23125 (20 0701) • Obráběcí stroje – Bezpečnost – Soustruhy
• ČSN EN ISO 12217-3 (32 0233) • Malá plavidla – Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti – Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m
• ČSN 33 2000-7-718:2014 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště (změna Z2)
• ČSN 33 2000-5-559 ed. 2:2013 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení – Svítidla a světelná instalace (změna Z1)
• ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče (změna Z1)
• ČSN 33 2000-7-704 ed. 2:2007 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích (změna Z1)
• ČSN EN 50491-3:2010 (33 2151) • Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost (změna Z1)
• ČSN EN 50631-1 (36 1060) • Připojení spotřebičů pro domácnost k síti – Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy
• ČSN EN 14354 (49 2140) • Desky na bázi dřeva – Dýhované podlahoviny
• ČSN EN ISO 19085-1 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky
• ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem
• ČSN EN ISO 19085-5 (49 6070) • Dřevozpracující stroje – Bezpečnost – Část 5: Formátovací kotoučové pily
• ČSN EN 12779 (49 6132) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací – Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 302-3 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu
• ČSN EN 302-2 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci
• ČSN EN ISO 4618 (67 0010) • Nátěrové hmoty – Termíny a definice
• ČSN EN ISO 18451-1 (67 0020) • Pigmenty, barviva a plniva – Terminologie – Část 1: Obecné termíny
• ČSN EN ISO 18451-2 (67 0020) • Pigmenty, barviva a plniva – Terminologie – Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů
• ČSN EN 15824 ed. 2 (72 2402) • Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
• ČSN EN 15824:2009 (72 2402) • Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy (změna Z2)
• ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) • Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 14496:2006 (72 2492) • Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613) • Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13915:2008 (72 3613) • Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 14209:2006 (72 3613) • Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 14353 (72 3618) • Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 14353+A1:2010 (72 3618) • Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 14209 ed. 2 (72 3619) • Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN ISO 52022-1 (73 0303) • Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
• ČSN EN ISO 52022-3 (73 0303) • Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením
• ČSN EN ISO 52017-1 (73 0318) • Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Obecné postupy výpočtu
• ČSN EN ISO 12631 (73 0321) • Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla
• ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324) • Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti
• ČSN EN ISO 52000-1 (73 0334) • Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy
• ČSN EN ISO 52010-1 (73 0335) • Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty
• ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336) • Energetická náročnost budov – Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení – Část 1: Postupy výpočtu
• ČSN EN ISO 52018-1 (73 0337) • Energetická náročnost budov – Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků – Část 1: Přehled možností
• ČSN EN ISO 10211 (73 0551) • Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty
• ČSN EN ISO 6946 (73 0558) • Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda
• ČSN EN ISO 13370 (73 0559) • Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody
• ČSN EN ISO 14683 (73 0561) • Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené metody a orientační hodnoty
• ČSN EN ISO 13786 (73 0563) • Tepelné chování stavebních dílců – Dynamické tepelné charakteristiky – Výpočtové metody
• ČSN EN ISO 13789 (73 0565) • Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda
• ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) • Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) • Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
• ČSN EN 15657 (73 0590) • Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb – Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací
• ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852) • Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
• ČSN EN 1364-2 (73 0853) • Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy
• ČSN ISO 18402 (73 1790) • Dřevěné konstrukce – Konstrukční zateplené střešní panely – Zkušební metody
• ČSN EN 15232-1 (73 8532) • Energetická náročnost budov – Energetická náročnost budov – Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov – Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10
• ČSN EN 12453 (74 7029) • Vrata – Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13119 (74 7200) • Lehké obvodové pláště – Terminologie
• ČSN 74 7250 (74 7250) • Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
• ČSN 74 7251 (74 7251) • Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
• ČSN EN 16121+A1 (91 0414) • Nebytový úložný nábytek – Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
• ČSN EN 71-14+A1 (94 3095) • Bezpečnost hraček – Část 14: Trampolíny pro domácí použití
• ČSN EN 16948 (94 3472) • Výrobky pro ochranu dětí – Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi určená pro skříně a zásuvky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 4. 2018

• ČSN EN 60519-1 ed. 3 (33 5002) • Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky (platila od: září 2011)
• ČSN EN 50242 ed. 2 (36 1060) • Elektrické myčky nádobí pro domácnost – Metody měření funkce (platila od: říjen 2008)
• ČSN EN 845-1 (72 2710) • Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky (platila od: červen 2014)
• ČSN EN 845-2 (72 2710) • Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 2: Překlady (platila od: listopad 2013)
• ČSN EN 845-3 (72 2710) • Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě (platila od: listopad 2013)
• ČSN EN 492 ed. 2 (72 3401) • Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (platila od: únor 2013)
• ČSN EN 1246 ed. 2 (72 3403) • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 14411 ed. 2 (72 5109) • Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování (platila od: květen 2013)
• ČSN EN 16361 (74 7041) • Motoricky ovládané dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti (platila od: květen 2014)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina