aktuality

Rodinné podnikání dostává zelenou

Ilustrační foto
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Aparatea350x90-anim
Aparatea728x90-drevmag-12-2021-aparatea-banner.gif
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Česká republika má šanci stát se jedenáctou zemí v Evropské unii, která ukotví rodinné podnikání v právním řádu.

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) považuje rodinné podnikání za základ stabilní ekonomiky, neboť rodinné podniky jsou největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru, mají větší schopnost přečkat složitá období, jsou schopny rychle se přizpůsobit změnám v ekonomicko-sociálním prostředí, vyznačují se vyšším poměrem vlastního kapitálu, což zásadně podporuje hospodářskou stabilitu, sehrávají klíčovou úlohu v regionálním rozvoji, vykazují vysokou míru poctivosti, zavádějí opatření v oblasti společenské odpovědnosti, v podobě rodinných farem přispívají k udržení ruchu venkova, jsou nositeli původních produktů a vykazují vyšší stupeň odpovědnosti vůči těm, kteří podnik založili, i těm, kteří ho převezmou.

Východiskem pro legislativní akt na národní úrovni se stalo Usnesení Evropského parlamentu o rodinných podnicích v Evropě a Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru, které doporučily přijetí definice rodinného podnikání do národních právních řádů. Evropský parlament přitom doslova vyzývá členské státy, aby „zjednodušily správní postupy a daňové systémy zejména tak, aby zohledňovaly specifické problémy rodinných podniků.

AMSP ČR navrhuje, aby definice byla kodifikována v následující podobě:

1.     Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

2.     Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet neomezeně ručících společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je jejím statutárním orgánem, nebo obchodní korporace, v níž členové jedné rodiny drží nadpoloviční podíl na základním kapitálu a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, jejíž podíly z nadpoloviční většiny drží nebo vlastní ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský fond, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace nebo svěřenským správcem.

3.     Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové rodiny a nejméně jeden z členů rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění.

4.     Členové rodiny pro účely tohoto zákona jsou příbuzní v přímé linii anebo sourozenci anebo manželé. Členem rodiny v rodinném podniku může být fyzická osoba ode dne, kdy dovršila 15. roku věku.

5.     Rodinnou obchodní korporací může být jen obchodní korporace sídlící na území ČR. Fundací podle odstavce 2 může být jen fundace sídlící na území ČR. Svěřenským fondem podle odstavce 2 může být jen svěřenský fond zřízený podle českého práva.

Z analýzy AMSP ČR vyplývá, že v současné době čtyři země EU mají přímou definici rodinného podnikání zanesenou v obdobě občanských zákoníků (Španělsko, Finsko, Itálie, Rumunsko), dalších šest zemí má rodinné podnikání zaneseno v různých formách v právních řádech (Maďarsko, Dánsko, Rakousko, Litva, Bulharsko, Slovensko). Malta připravuje speciální zákon o rodinných podnicích a další tři země EU (Nizozemsko, Belgie a Polsko) na vládní úrovni podporují cílenými prostředky předávání rodinných firem.

Ukotvení definice rodinného podnikání podle AMSP ČR umožní sledovat a vyhodnocovat tento sektor na statistické úrovni, zvýrazní rodinné firmy v dodavatelsko-odběratelských vztazích a umožní cílenou podporu tohoto segmentu.

Podpora by ovšem neměla být na bázi dotační, ale na úrovni nepřímé formy. Konkrétně se jedná například o předpisy týkající se dědické a darovací daně, dluhů, vlastního kapitálu a zdanění podniků, které by měly podporovat financování prostřednictvím vlastního kapitálu. Smysl dává vytváření nástrojů pro využívání alternativních zdrojů financování rodinných firem nebo podpora účasti rodinných firem v klastrech. Další forma podpory by spočívala ve zdokonalení právního rámce pro předávání rodinných podniků další generaci, s cílem vytvořit zvláštní finanční nástroje pro jejich předávání. Ve světě oblíbená forma podpory rodinných firem je rovněž na bázi vzdělávacích procesů, včetně motivace pro učňovské profese, vzdělávání by proto mělo zahrnovat otázky specifické pro rodinné podniky, jako je vlastnictví, dědictví a rodinná správa, spolu s obecnějšími informacemi, jako je důležitost inovací coby prostředku přetváření podniků.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček shrnuje: „Ukotvení rodinného podnikání v právním řádu je pouze první krok. Naším cílem je, aby se rodinné firmy, živnosti nebo farmy staly celospolečenským tématem. Hodláme přesvědčit vládu i veřejnost, že generačně přenášená odpovědnost je základem stabilního hospodářství, a že udržení rodinného podnikání vyvažuje vliv nadnárodních firem, které nemají k regionům, obcím nebo původním výrobkům jiný než komerční vztah. Jedna z nových forem podpory je proto příprava sítě Family Business Office, kde se státní podporou připravíme regionální centra podpory rodinných firem na bázi právních, ekonomických a vzdělávacích nástrojů.“

Zdroj: AMSP ČR

Ilustrační foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina