drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Lesní porosty v ČR byly loni opět kvůli slabým dešťovým srážkám devastovány kůrovcovou kalamitou, a to zejména v oblasti střední a severní Moravy se značným zastoupením smrku. K ní se v průběhu roku přidalo i několik větrných smrští, z nichž největší, říjnovému orkánu Herwart, padly na našem území při jeho řádění o víkendu 28.–29. 10. za oběť asi 3 milióny kubíků dříví. V důsledku s tím spojených vysokých nahodilých těžeb a podpory likvidace následků větrných kalamit u vlastníků lesů (jak u nás, tak i v okolních státech) došlo ve druhém pololetí k významným propadům cen dříví na evropském trhu a značným problémům s odbytem kůrovcového dříví včetně pilařské kulatiny.

Ta v případě u nás nejžádanější smrkové byla např. ve třídě III D v některých oblastech ČR k mání i za méně jak tisíc korun za kubík, přičemž menší či větší zlevnění se dotklo veškeré jehličnaté pilařsky zpracovávané hmoty. Upřednostnění nahodilých těžeb na úkor úmyslných mělo naopak za následek zdražení listnaté pilařské kulatiny.

Důsledky více jak tříletého působení kůrovcové kalamity a několika loňských živelných pohrom (např. větrné bouře na konci srpna, zmíněný orkán Herwart či vichřice Xanthos z počátku prosince) vedoucí v loňském druhém pololetí k výše naznačenému zlevnění takřka všech jehličnatých sortimentů (u listnatých naopak ke zdražení) a jejich možné pozitivní či negativní dopady na ceny řeziva byly předmětem našeho dalšího pravidelného průzkumu cenového vývoje u vybraných sortimentů kulatiny a řeziva v dřevinách smrk/jedle, borovice, modřín, dub a buk. Provedli jsme jej v průběhu měsíce prosince 2017, kdy jsme kontaktovali bezmála stovku respondentů s různým zaměřením (těžební společnosti, malé, střední a velké pilařské provozy, specializovaní prodejci řeziva) z celé České republiky.

Výsledky průzkumu

Výsledky průzkumu jsou jako obvykle shrnuty v tabulkách 1 a 2, které podobně jako v průzkumu za loňské 1. pololetí (viz DM 1-2/2017) doplňuje ještě tucet grafů znázorňujících cenový vývoj sledovaných sortimentů od roku 2011 (s cenami již za II. pololetí 2010), kdy jsme se začali tímto tématem na stránkách Dřevařského magazínu pravidelně zabývat.

V případě tabulek pak hodnoty uvedené tučným písmem v horní části každého z řádků vyjadřují celorepublikový průměr ceny (v Kč/m3), za kterou se sledovaný sortiment prodával v průběhu loňského 2. pololetí. Jedná se o ceny bez DPH, které u kulatiny nezahrnují dopravu z lesa na pilu (tzv. ceny na odvozním místě), a u truhlářského řeziva byly vypočítány pouze z cen prvních dvou jakostních tříd.

V prostředních řádcích tabulek je uveden rozsah ceny, v němž se daný sortiment na trhu pohyboval. Toto větší či menší cenové rozpětí je v případě kulatiny dané především původem dřeva (ze státních, vojenských, obecních, církevních či soukromých lesů) a potažmo prodejními cenami dříví nastavenými vlastníky lesních porostů nebo (ve státních lesích) těžebními společnostmi. Mimo to se na něm podílí i různé zastoupení jednotlivých tloušťkových stupňů, u pilařské hmoty různý podíl zastoupení kvality III A a III B a u smrkové hmoty III D např. i to, jde-li o dřevo ze souší nebo čerstvé a v neposlední řadě také sortimentní zaměření výrobce. U řeziva závisí na konkrétním zaměření prodejce, na lokalitě, kde působí a odkud případně řezivo dováží apod. To platí i tehdy, když prodejcem je sám výrobce řeziva, v jehož nezřídka vyšší ceně ve srovnání s konkurencí jsou promítnuty nemalé náklady na dopravu suroviny, která v dřevinách modřín a dub dnes mnohdy cestuje ke zpracování i stovky kilometrů.

Ve spodních řádcích tabulek jsou uvedeny zjištěné rozdíly (v Kč/m3) mezi cenami sledovaných sortimentů ve druhém pololetí loňského roku ve srovnání s cenami v prvním pololetí 2017, přičemž červená čísla vyjadřují zdražení, modrá naopak zlevnění daného sortimentu a u kulatiny nebo řeziva se zelenou číslicí „0“ zůstala cena na úrovni prvního pololetí 2017.

Od loňského roku zařazené grafy pak ukazují, jak se ceny sledovaných sortimentů v jednotlivých pololetích uplynulých více jak sedmi let (počínaje II. pololetím 2010) měnily v důsledku působení různých faktorů. U kulatiny např. zavedením současného způsobu prodeje dříví ze státních lesů prostřednictvím smluvních partnerů s.p. Lesy ČR, vlivem s tímto prodejem zvýšených přepravních vzdáleností či z důvodu stále se zvyšujícího exportu, od něhož se odvíjí i ceny dříví prodávaného v tuzemsku. Mimo to i z důvodu výše zmíněných větrných kalamit či v případě modřínu jeho stále větší oblibou mezi zpracovateli, u listnatých dřevin nezřídka i ročním obdobím, kdy jsou nakupovány. V posledních třech letech, mimořádně chudých na dešťové srážky, pak také nedostatkem čerstvé dřevní suroviny a naopak nadbytkem tzv. kůrovcové hmoty, vzniklé tzv. chřadnutím lesa zaviněným v důsledku působení sucha přemnožením nejrůznějších druhů podkorního hmyzu či některých dřevokazných hub (např. václavka smrková). Kolísání cen řeziva v jednotlivých pololetích v řadě případů koresponduje s vyššími či nižšími cenami kulatiny. Jejich momentální výši kromě toho ovlivňuje i míra poptávky po daném sortimentu na trhu, roční období, v němž je řezivo prodáváno a v případě sušeného také jeho počáteční vlhkost a aktuální ceny energií.

Kulatina

Co se týče cen kulatiny v posledním sledovaném druhém pololetí 2017, tak na trhu nejžádanější smrková oproti prvnímu pololetí ve všech sledovaných třídách zlevnila. Nejvíce pak v kvalitativně nejhorší třídě III D (o 240 Kč/m3), a to vzhledem k jejímu obrovskému přetlaku na trhu, v jehož důsledku byla např. v krajích Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském některými tuzemskými a hlavně pak zahraničními pilami (např. Holzindustrie Maresch z rakouského Retzu) nakupována i v cenách kolem 980 Kč/m3. Díky cenovému tlaku zahraničních odběratelů v případě smrku ještě překvapivě výrazněji zlevnila spolu s nejjakostnější třídou II i pilařsky zpracovávaná třída III C (o 190 respektive 180 Kč/m3) a o něco méně ve sdružené třídě III A, III B, kde cena kubíku klesla o 120 Kč. Druhá z jehličnatých dřevin borovice rovněž zlevnila ve třídě II (o 130 Kč/m3), ve třídě III A, III B o 30 Kč/m3 a o 40 Kč/m3 také ve třídě III D. Pilařsky zpracovávaná třída III C se udržela na stejné ceně jako v loňském prvním pololetí. Zlevnění v řádech desetikorun až stokorun se tentokrát, navzdory rostoucímu zájmu zpracovatelů, nevyhnulo ani modřínu, nejvíce pak v jakostních třídách III A, III B a III D, jejichž ceny klesly o 150 a 140 Kč/m3 a dále ve třídě III C o 110 Kč/m3. Ve třídě II se cena kubíku snížila jen o „pouhých“ ale u zpracovatelů nezanedbatelných 50 Kč. Příčinou plošného zlevnění modřínové kulatiny je podle několika respondentů stejně jako u smrku převažující nabídka nad poptávkou. Byla vyvolána sníženou kvalitou dříví vlivem lýkožrouta a posléze tesaříka modřínového a ve druhém pololetí ještě umocněna značným objemem polomů, načež někteří vlastníci lesů zcela zastavili úmyslnou těžbu ve snaze toto dříví co nejrychleji dostat ven z lesa a prodat ke zpracování i za cenu nižšího zisku. Podkorní hmyz, větrné kalamity a s tím spojené omezení či úplné zastavení úmyslných těžeb na úkor nahodilých mají naopak určitý podíl na menším či větším zdražení listnaté kulatiny, především pak u třídy II, kde cena dubové narostla o 1040 Kč/m3 a bukové o 390 Kč/m3. Ceny v řádech stokorun stouply i u ostatních dubových kulatinových sortimentů (třída III A, III B o 590 Kč/m3, III C o 400 Kč/m3, III D o 230 Kč/m3). U bukové kulatiny šla cena ve zmíněných pilařských třídách nahoru „pouze“ v desetikorunách, konkrétně pak (ve stejném pořadí jako u dubu) o 30, 60 a 20 Kč/m3.

Řezivo

Zlevnění takřka všech jehličnatých kulatinových sortimentů a naopak výraznější zdražení dubové dřevní hmoty a bukové loupačky se pak ve druhém pololetí 2017 promítlo do cen truhlářského řeziva, u nesušeného jeho většinovým a v některých případech markantním zdražením, zatímco u sušeného spíše zlevněním. Z nesušeného truhlářského materiálu podražila smrková, borová a dubová prkna (o 290, 190 a 1110 Kč/m3) a z fošen borové (o 320 Kč/m3), bukové (o 180 Kč/m3) a v neposlední řadě dubové, kde průměrná cena za kubík stoupla o rekordních 2060 Kč, čímž se v podstatě vrátila na úroveň II. pololetí 2016. Smrkové a modřínové fošny a s nimi i modřínová a buková prkna naproti tomu zlevnily o 220, 640, 30 a 110 Kč/m3. U sušených materiálů se zlevnění dotklo smrkových, modřínových, dubových a bukových prken (o 90, 20, 250 a 230 Kč/m3) a také borových a modřínových fošen (o 10 a 500 Kč/m3), zatímco smrkové, dubové a bukové fošny naproti tomu podražily o 80, 120 a 340 Kč/m3 a s nimi ještě borová prkna o 20 Kč/m3.

Ze stavebních sortimentů k radosti většiny tuzemských pilařů podražily nesušené smrkové, borové a modřínové fošny (o 100, 210 a 250 Kč/m3), u smrkových a borových také včetně exportních (o 30 a 160 Kč/m3) a dále pak nesušené modřínové hranoly (o 250 Kč/m3), dubová boční prkna (o 80 Kč/m3) a ve stejné výši zdražené sušené borové fošny. Ostatní stavební sortimenty (vyjma borových hranolů a bukových bočních prken s cenami na úrovni I. pololetí), zlevnily, v případě nesušených pak nejvíce modřínové exportní fošny a boční prkna (o 180 a 220 Kč /m3), smrkové hranoly (o 60 Kč/m3) a také smrková a borová boční prkna (o 40 a 30 Kč/m3) a ze sušených pak smrkové a modřínové stavební řezivo (prkna a fošny), kde cena jednoho kubíku šla o 150 respektive 190 Kč dolů.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Tabulky a grafy: autor

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina