drevostavby odborné témy

Stavby s vůní dřeva – 2. část

twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V posledním vydání Dřevařského magazínu v roce 2017 jsme představili dvě z pohledu odborné poroty nejlepší soutěžní práce z loňského 5. ročníku studentské soutěže „Stavby s vůní dřeva 2017“ v kategorii „Návrhy moderních dřevostaveb“, zpracované Ludmilou Jankovichovou a Bc. Matyášem Vrtiškou. Opomenout v této kategorii však nelze ani hlasující veřejností oceněné architektonické a technické řešení Rekreačně ubytovacího areálu Kokořín Václava Šimečka a zejména pak odbornou porotou i veřejností oceněný projekt v kategorii „Návrhy dřevěných konstrukcí“ – Jezdeckou halu v Pardubicích Vojtěcha Slavíka.

Jezdecká hala v Pardubicích

V kategorii „Návrhy dřevěných konstrukcí“ jak odbornou porotu tak i hlasující veřejnost nejvíce zaujal Vojtěch Slavík (ČVUT Praha – Fakulta stavební) se soutěžním dílem Jezdecká hala v Pardubicích. Jeho záměrem bylo vytvořit komplex objektů s dominující jezdeckou halou, která by plnila reprezentativní účel celého pardubického závodiště se známým dostihovým okruhem Velké pardubické steeplechase coby nejstarším sportovním podnikem v České republice. Celá stavba (se zastavěnou plochou 9780 m2) je situována na pozemek o výměře 33 360 m2, který se nachází v jižní části dostihového areálu s přístupem z Pražské ulice po pozemní komunikaci, umožňující přístup pěších i příjezd automobilů. Na tomto pozemku, kde se do budoucna počítá i s výstavbou nové parkovací plochy, se momentálně nachází dvě venkovní kolbiště, z nichž jedno je s písčitým povrchem a druhé travnaté, obklopené větším množstvím vzrostlé zeleně. Další zelení (keře a vzrostlé listnaté i jehličnaté stromy) je lemována také železniční trať, procházející v tomto místě kolem závodiště s tím, že veškerá zeleň by při stavební činnosti měla být kácena jen v co nejmenší možné míře.

Navržený komplex je tvořen trojicí samostatných objektů – vlastní jezdeckou halou, k ní ze západní strany napojenými stájemi (o půdorysu včetně spojovací chodby 28×50 m) a na východní straně situovaného nového venkovního kolbiště s tribunami (o půdorysu 60×40 m). Architektonický návrh jezdecké haly vychází z obloukové geometrie/elipsoidu o rozpětí 54×92 metry, načež její hmota působí esteticky zajímavě a konstrukčně lehce. K dosažení lehkosti stavby autor využil obousměrně pnutou dřevěnou konstrukci, zastřešující několik vzájemně propojených prostor a objektů tvořících tuto halu. V první řadě zde nacházející se obdélníkové vnitřní kolbiště s dvěma protilehlými podélnými tribunami s kapacitou pro 1000 diváků, a na kolbiště ze západní strany objektu navazující šatnu se zázemím pro 50 účastníků (závodníků). Obousměrně pnutá konstrukce pak zastřešuje také na příčných stranách jezdecké haly umístěné čtyřpodlažní objekty hlavní vstupní budovy (s hygienickým zázemím pro diváky, občerstvovacím bufetem a kancelářemi pro personál) a protilehlého ubytovacího sektoru se 17 dvoulůžkovými pokoji pro nouzové ubytování žokejů. „Konstrukci vstupního objektu a objektu pro ubytování bylo nutné vzhledem ke školním požadavkům z části navrhnout s kritérii předmětu ‚Betonové a zděné konstrukce‘. Jejich svislé konstrukce jsou proto navrženy jako železobetonový skelet s výstužnými železobetonovými stěnami a obvodovými stěnami vyzděnými z cihel. Vodorovné konstrukce jsou prefamonolitické s cihelnými vložkami Miako, tloušťka stropní konstrukce je 250 mm při nejdelším pnutí 4500 mm. Vnitřní schodiště je železobetonové tříramenné s nabetonovanými stupni, obloženými kamennými deskami,“ upřesňuje Vojtěch Slavík s tím, že on sám by konstrukci i těchto objektů raději navrhl na bázi dřeva. A to stejně jako v případě samostatné a tyto objekty propojující halové konstrukce, která je pomocí ocelových botek ukotvena k železobetonovým pilotům a základovým pasům. Jejími hlavními nosnými konstrukčními prvky (s rozpětím 5 metrů) jsou dřevěné oblé (zdvojené) vazníky/nosníky, zhotovené spojením dvou lepených profilů 120×200 mm, které jsou v konstrukci vzájemně propojeny pomocí nerezových kotevních spon a šroubů. Na nosnou konstrukci je přišroubován ocelový rošt pro uchycení zastřešovací folie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen), vyznačující se vysokými užitnými vlastnostmi, především pevností a trvanlivostí. Tato folie je dvouplášťová a použita ve formě nafukovacích polštářů, jejichž stabilita je dána přepětím stlačeným vzduchem (s přetlakem 0,3–0,8 kPa), které při ztrátě tlaku neztrácejí stabilitu (pouze tvar), čímž jejich zastřešující funkce díky upnutí do okrajového profilu zůstává zachována. „Mezi těmito foliemi je ještě umístěna speciální folie, která odráží sluneční energii a pomáhá k zamezení přehřívání haly,“ doplňuje autor s dovětkem, že na východní straně haly je střešní plášť ukončen o jedno pole dříve, aby byl umožněn vstup do zde vytvořeného loubí, zakomponovaného pod tribunou.

Rekreačně ubytovací reál Kokořín

Hlasující veřejnosti se v kategorii „Návrhy dřevěných staveb“ nejvíce líbil Rekreačně ubytovací areál Kokořín navržený Václavem Šimečkem (ČVUT Praha – Fakulta stavební). Nachází se zhruba 10 km severovýchodně od Mělníka nedaleko hradu Kokořín, v prostoru s rybníkem obklopeném lesy a loukami. Při návrhu stavby se proto autor snažil co nejvíce k přírodě přiblížit. A to již při tvorbě konceptu, vycházejícího z myšlenky propojit přírodu a stavbu v jeden celek, který bude působit harmonicky, respektovat přírodu a vnese do území požadované potřeby. Výsledkem je víceúčelový jednopodlažní komplex nabízející odpočinek, relaxaci, klid, pohodu a luxus, a to jak z hlediska technického vybavení, tak i v podobě výhledů, co vytváří sama příroda. Navržený areál tvoří tři části – restaurace, hotel a objekt veřejné vybavenosti (obchod, půjčovna kol, wellness, sauna s ochlazovacím bazénem, veřejné WC apod.). Celá stavba, o šířce 9 metrů, je navržena ve tvaru otevřeného kruhu, přičemž tato hmota vznikla hlavně z tvaru parcely a jejích návazností na okolí. Díky tomuto tvaru jsou jednotlivé objekty umístěny tak, aby se co nejvíce přiblížily svým potřebám. Stavba je otevřená směrem na rybník, s nímž je propojena dřevěnou lávkou tak, aby lákala kolemjdoucí vejít, zatímco ve vnitřním kruhu vytváří podvědomě pocit bezpečí a odpočinku. Restaurace, u níž se počítá hlavně s letním provozem, má spolu s vnější a vnitřní předzahrádkou (na dřevěných terasách) kapacitu 220 osob. Hotel, navržený jako 4hvězdičkový dle mezinárodních požadavků „Hotelstars“ s kompletním zázemím pro hosty, nabízí návštěvníkům 10 dvoulůžkových pokojů (1 pokoj 25 m2) a disponuje vlastní místností pro podávání snídaní a kolárnou. Stavba jako celek počítá i s rozdílným fungováním provozů a proto lze jednotlivé její části využívat odděleně a nezávisle na sobě.

Z konstrukčního hlediska je celý areál navržen jako dřevostavba s cílem, aby se dřevo coby majoritní materiál propsalo už do samotného vnějšího projevu budovy. Ten utváří dva přírodní prvky – dřevěná nosná konstrukce (maximálně přiznaná četným zastoupením prosklených fasád či celoprosklených stěn) a zeleň, uplatněná nejen v podobě zelené střechy, ale i na některých fasádách ozeleněných popínavou vegetací. Nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří dřevěné hranoly o průřezu 140×200 mm, rozmístěné ve vzdálenosti 1250 mm od sebe, mezi které je u prosklených ploch vloženo izolační trojsklo se součinitelem prostupu tepla UG = 0,5 W/m2K . Na ozeleněných plochách stěn je prostor mezi trámy vyplněn tepelnou izolací z 200 mm silné minerální vaty, která je z vnitřní strany potažena parotěsnou difúzní folií. Na ni je aplikován laťový rošt 30 mm široké instalační mezery, opláštěné 12 mm silnou OSB deskou, opatřenou vnitřní MVC omítkou tl. 12 mm. Z vnější strany jsou trámy opláštěné OSB deskou tl. 12 mm a přídavnou 100 mm silnou vrstvou minerální izolace, která je zakryta opět OSB deskou tl. 12 mm. Poté následuje parozábrana, sádrokarton tl. 12,5 mm, ochranná difúzně otevřená folie a vlastní fasáda tvořená popínavou zelení.

Výše zmíněné hranolové profily (140×200 mm), se stejnou roztečí 1250 mm a z interiéru přiznané, tvoří také konstrukční základ plochých zelených střech, jejichž další skladba ve směru zevnitř ven byla navržena v této podobě:

  • prkenný pohledový záklop tl. 30 mm,
  • 4 mm silný parotěsný asfaltový pás Bitagit,
  • 2x tepelně izolační pěnový polystyren EPS 200S tl. 150 mm,
  • 2x asfaltový pás Elastodek tl. 5 mm,
  • netkaná geotextilie Filtek,
  • kamenivo lomové frakce 36/64 mm,
  • netkaná geotextilie Filtek,
  • 150 mm silná vrstva hrubovláknité rašeliny osetá travnatým porostem.

Takto navržené prosklení a skladba sendvičových obvodových stěn a střechy jsou podle autora předpokladem, že objekt bude energeticky značně úsporný, přičemž v jednotlivých dispozicích je prostor i pro velké technické místnosti vybavené tepelnými čerpadly a klimatizací se zpětným získáváním tepla.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: archiv oceněných studentů

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina