aktuality

Keď remeslo má budúcnosť, aj odborné vzdelávanie napreduje

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Už niekoľko rokov upozorňujú zamestnávateľské združenia a zväzy, že na Slovensku budeme mať veľký problém s nedostatkom odborne vzdelanej pracovnej sily, predovšetkým v robotníckych profesiách. Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) sa svojimi aktivitami snaží v rámci pripomienkovacieho procesu i tvorbou legislatívy zlepšiť situáciu v odbornom vzdelávaní stredoškolskej mládeže. Projekt duálneho vzdelávania, v ktorom aktívne participujú aj veľkí zamestnávatelia z drevospracujúceho priemyslu (SANAS, a.s. Sabinov, DECODOM, s.r.o. Topoľčany) ale i stredne veľkí a malí zamestnávatelia (drevostabári, živnostníci, stolári) ale aj reforma stredoškolského vzdelávania a odbornej prípravy (RSVOP), v rámci ktorej vzniká novela zákona o odbornom vzdelávaní, sú jednou z priorít ZSD SR.

ZSD SR vo svojich radoch združuje aj stredné odborné školy, z ktorým sa mnohé stali centrami excelentnosti nielen vďaka svojej dlhoročnej tradícii, ale predovšetkým súčasnou úspešnou ambíciou o moderné formy a metódy vzdelávania v odboroch, ktorých úspešní absolventi sú  na trhu práce nenahraditeľní a žiadaní. V tomto školskom roku (2017/2018) sa skončí experimentálne overovanie stredoškolského odboru „technik drevostavieb“, ktorý si počas štyroch rokov trvania našiel priaznivcov a žiakov v štyroch stredných odborných školách drevárskych na Slovensku. Najstaršou, ktorá sa právom hrdí najväčšou tradíciou vo vzdelávaní drevárskych odborov, je Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi. Jej história siaha až do Rakúska Uhorska, do 19. storočia, keď školu dňa 24. septembra 1899 slávnostne otvoril Šándor Hegedüs, minister obchodu, v prítomnosti Alberta Víga, hlavného riaditeľa priemyselného vyučovania ministerstva školstva. Škola dostala názov Maďarská kráľovská štátna drevopriemyselná odborná škola v Spišskej Novej Vsi (Igló magyar királyi állámi faipari szakiskola).

Už vtedy kompetentní žiadali, aby mesto podporovalo rozkvet školy, ktorý bude závisieť od oddanej práce učiteľov pri vyučovaní žiakov, pri spájaní teórie s praxou. Zdôraznil, že nestačí iba vyškoliť remeselníkov, ale je potrebné postarať sa aj o ich živobytie a to sa dosiahne nie frázami či rozkazmi a príkazmi, ale len vtedy, keď sa udrží kontakt medzi životom a školou, keď remeselník bude môcť kráčať ďalej, keď bude môcť rozvíjať získané poznatky a praktický cit, ktorý nadobudol v škole.

Nielen na tento odkaz sa dnešná moderná škola odvoláva. Svojou ponukou odborného vzdelávania sa trvalo hlási k priemyselnému odvetviu, ktoré bolo a je typické pre región Spiša. Dnes sa práve tu rozvíjajú existujúce a otvárajú nové drevárske a nábytkárske remeselnícke živnosti. Staré tradície, odborná zručnosť majstrov, potreba navrhovať a vyrábať kvalitný a luxusný nábytok a bytové interiéry, sú určujúce faktory, ktoré inšpirujú tradičnú „drevárku“, aby vychovávala odborníkov teoreticky i prakticky vzdelaných v oblasti drevárstva a nábytkárstva.

Aj preto od nového školského roka 2018/2019 pribudne nová možnosť pre končiacich deviatakov. Bude to študijný odbor, ktorý bude zameraný na výchovu a prípravu v experimentálne overovanom  študijnom odbore 3345 K technik drevárskych CNC zariadení v dvoch zameraniach, 01 – v drevárskej výrobe a 02 – v nábytkárskej výrobe. Zahŕňa teoretické vyučovanie a praktickú prípravu žiakov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy. Cieľom odbornej prípravy v tomto študijnom odbore je vzdelávanie a príprava kvalifikovaných stredných technických odborníkov pre oblasť CNC technológií v drevárskej a nábytkárskej výrobe. Profi­lovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie technických a výrobných problémov zameraných na programovanie, nastavovanie a obsluhu číslicovo riadených obrábacích strojov, aj konvenčných drevoobrábacích strojov. Najdôležitejšou súčasťou odborného vzdelávania je praktická príprava, ktorá umožňuje absolventovi získať potrebné praktické zručnosti pre povolanie technik CNC zariadení, čiže zručnosti pri spracúvaní dreva a materiálov na báze dreva, pri výrobe prvkov, konštrukcií a technológii výroby a montáže nábytku. Treba podot­knúť, že absolventi tohto odboru budú pripravení okamžite nastúpiť nielen do „veľkých fabrík“ ale predovšetkým do stolárskych dielní menších kapacít so špecializovaným zameraním výroby, alebo budú môcť samostatne podnikať v stolárskych povolaniach. Atraktivitu študijného odboru dozaista podčiarkne aj prax pri najmodernejších, počítačmi riadených CNC strojoch, ktoré sú už bežnou súčasťou stolárskych dielní na Slovensku.

Zdroj: TS ZSD SR
Ilustračné foto: archív DM

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina