aktuality

Záujem o osud našich lesov rastie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Krajina, ktorá je štvrtou najzalesnenejšou v Európe. Tak hovorí štatistika o Slovenskej republike a pri každej príležitosti túto skutočnosť zdôrazňuje aj Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR). Rovnako aj fakt, že všetky ukazovatele a štatistiky relevantných štátnych i neštátnych subjektov tvrdia, že dreva na Slovensku dorastá viac, než koľko ho vyťažíme a teda, že dreva – ako strategickej suroviny – je pre všetky spracovateľské subjekty na Slovensku dostatok.

Zároveň však ZSD SR jedným dychom dodáva, že iba vtedy, ak sa táto strategická surovina nebude zo Slovenska vyvážať v takej miere, ako v uplynulých rokoch, kedy podľa štatistiky zo Zelenej správy MPRV zo Slovenska odchádzala takmer polovica ihličnatých piliarskych výrezov, teda kvalitnej suroviny vhodnej na domáce spracovanie v prospech slovenskej ekonomiky. Drevo sa stalo, žiaľ, nielen strategickou, ale v nemalej miere aj špekulatívnou surovinou.

Preto ZSD SR vždy podporovalo zámer všetkých vlád Slovenskej republiky, ktoré do programového vyhlásenia zakomponovali podporu domáceho spracovania a domácich spracovateľov dreva: „Vláda bude venovať pozornosť drevospracujúcemu priemyslu ako významnému činiteľu domácej zamestnanosti v regiónoch. Za tým účelom podporí politiku ťažby a konečného spracovania slovenského dreva domácimi producentmi tak, aby zabránila neprimeranému vývozu nespracovanej drevnej hmoty do zahraničia, čím vytvorí pridanú hodnotu pre slovenský drevospracujúci priemysel.“ (citát z Programového vyhlásenia Vlády SR z roku 2016)

S tým ide ruka v ruke aj starostlivosť o lesnícky a drevársky komplex, ktorý ZSD SR vníma ako nedeliteľnú jednotu medzi pestovateľmi a spracovateľmi dreva. Preto vítame všetky aktivity, ktoré podporujú tento zámer.

„Vláda bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť.“ (citát z Programového vyhlásenia Vlády SR z roku 2016)

Z tohto uhla pohľadu vníma ZSD SR aj aktivitu všetkých relevantných subjektov, ktorej výsledkom bol 11. 1. 2018 vo Vyšnej Boci podpis Memoranda o spolupráci. Viac ako 30 subjektov, ktorým záleží na efektívnom a trvalo udržateľnom spôsobe obhospodarovania našich lesov, sa v ňom zaviazlo k legislatívnej i praktickej spolupráci a dodržiavaniu princípov, ktoré zachovajú a zlepšia stav v kondícii našich lesov.

Významným motorom a iniciátorom vzniku MEMORANDA sú čoraz silnejšie ochranárske kampane typu MY SME LES, ZA STROMY a pod., ktoré často jednorozmerne, bez akejkoľvek osobnej zodpovednosti a tendenčne dezinformujú predovšetkým laickú verejnosť. Tým prispeli k zomknutiu sa širokého spektra subjektov z lesnícko-drevárskeho komplexu, zástupcov vlastníkov, obhospodarovateľov, zamestnancov v lesnom hospodárstve a drevospracujúcom priemysle. Inšpirovali pracovníkov vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku, aby prijali memorandum o vzájomnej spolupráci, ktorá je nevyhnutná pre dosahovanie základného cieľa lesného hospodárstva. Tým je zodpovedná starostlivosť o lesy na princípe ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri plnení rôznorodých požiadaviek verejnosti na ich verejné ekosystémové služby. Aby zelené lesy v plnom rozsahu mohli užívať aj naše nasledujúce generácie. Takéto rozumné a hospodárske pestovanie a využívanie lesov na Slovensku podporuje aj Zväz spracovateľov dreva SR.

Na Slovensku vzniklo počas 25 rokov samostatnosti nemálo iniciatív, odborných platforiem či programov, ktoré si dali za cieľ zefektívniť fungovanie lesníckeho a drevárskeho komplexu. Nie vždy sa ich podarilo naplniť konkrétnymi výsledkami. ZSD SR aktívne pracuje na realizácii Národného programu využitie potenciálu dreva Slovenskej republiky (NPVPD SR), ktorý prijala Vláda SR 21. augusta 2013. Obsahuje takmer všetky princípy a zásady, úlohy a opatrenia, ktoré sa v memorande z 11. 1. 2018 jeho signatári zaviazali dodržať.

Preto neostáva naozaj nič iné, ako reálnymi krokmi prispieť k tomu, aby letokruhy stromov v našich lesoch zaznamenali rozvoj a nie likvidáciu lesníckeho a drevárskeho komplexu v Slovenskej republike. Potenciál našich lesov, ktorý ešte stále nevyužívame efektívne, nás k tomu zaväzuje v prospech všetkých občanov Slovenska. Drevári a lesníci sú presvedčení, že len zodpovedným prístupom k lesnému bohatstvu môžeme zabezpečiť jeho trvalú udržateľnosť v prospech občanov našej krajiny a rozvoja ich životnej úrovne.

Zdroj: TS ZSD SR

Pohľad na časť signatárov Memoranda o spolupráci vo Vyšnej Boci. Foto: archív Slovenskej lesníckej komory
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina