konštrukcie

Dřevěné podlahy FEEL WOOD použitelné kamkoliv v závislosti na typu pokládky

FeelWood
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V minulém vydání Dřevařského magazínu (DM 10/2017) jsme publikovali reportáž z výrobního závodu společnosti SERAFIN CAMPESTRINI, fungujícího od roku 1994 ve východočeském Borohrádku, který od letošního července rozšířil dosavadní produkci palubek také o z Rakouska přemístěnou výrobu celodřevěných podlah FEEL WOOD. Jednotlivé podlahové vlysy jsou vyráběné z jehličnatého a listnatého řeziva, v pěti různých tloušťkách a profilově přizpůsobené tak, aby je bylo možné položit na jakýkoliv rovný a suchý podklad v daném interiéru. A to díky následujícím třem možným způsobům jejich pokládky – přišroubováním, pomocí speciálních ocelových spon a celoplošným lepením.

Obecné informace

Podlahové vlysy jsou vyráběné s perem a drážkou po celém obvodu a s cca jednomilimetrovou mikrofázkou na lícových hranách. Z rubové (spodní) strany jsou opatřeny dvojicí tzv. odlehčovacích drážek, které brání nadměrnému zkřivení a zvyšují přesnost při pokládce, a dále také drážkou pro upevnění speciálních spojovacích sponek určených pro pokládku plovoucím způsobem (viz dále).

Při celoplošném lepení k podkladu s cementovou nebo anhydritovou stěrkou musí být podklad pevný a patřičně vyzrálý, kdy zbytková vlhkost u anhydritové stěrky nesmí překročit 0,5 % a u cementové stěrky 2 %.

Dalším předpokladem k tomu, aby dřevěná podlaha byla všemi uvedenými způsoby položena co nejkvalitněji (nevlnila se) a při užívání u ní nedocházelo k výraznějšímu bobtnání a sesychání, je třeba u stěn a jiných pevných stavebních částí (zárubně, topné potrubí apod.) ponechat minimálně 15 mm širokou dilatační spáru a po položení udržovat v místnosti stálé klima, tzn. relativní vlhkost vzduchu cca 50–65 % a teplotu kolem 20 °C.

Montáž plovoucím způsobem pomocí sponek

U prvního z výše zmíněných způsobů pokládání dřevěných podlah FEEL WOOD – tzv. montáže plovoucím způsobem na ocelové sponky, jsou jednotlivé vlysy ve směru šířky pokládky vzájemně spojeny pomocí speciálních cca 25 mm širokých a 135 mm dlouhých sponek z ušlechtilé oceli, které jsou na jednom konci opatřeny háčkem a na druhém konci očkem pro jejich vzájemné délkové napojení. Je vhodný pro použití do menších místností (např. při renovaci starých staveb) při šířce pokládky max. 4 metry. Lze ho použít pro pokládání  jehličnatých podlahovek v tloušťkách 15 a 19 mm a listnatých podlahovek v tloušťkách 15 a 21 mm, širokých max. 137 mm na rovný, pevný, strukturálně hladký a suchý podklad, splňující výše uvedené vlhkostní parametry cementové stěrky nebo anhydritového potěru.

Na podklad, jehož výškový rozdíl nesmí být na 4 m větší než 9 mm a na 10 m ne větší než 12 mm, výrobce doporučuje v první fázi natáhnout parozábranu (např. PE fólii 200 μ) a na ni položit kročejovou izolaci ve formě 2 mm silné korkové desky. Při vlastní pokládce dřevěné podlahy je nejprve třeba ocelové sponky (zatlačením háčků do oček) pospojovat a vzniklé řetězy rozmístit po ploše v odstupu 70 cm od sebe a krajní z nich cca 10 cm od stěny. A to tak, aby tzv. upínací zámek sponek (jejich vlastní spoj, který se zacvakne do upevňovací drážky na rubové straně vlysu) byl veden směrem, kterým je podlaha pokládána. Při pokládání první řady podlahovek (uložených perem směrem od stěny), kdy je předem nutné první sponku v každém řetězu zhruba do poloviny odstřihnout, se mezi stěnu a vlys umísťují vymezovací klíny pro vytvoření nezbytné výše zmíněné dilatační mezery. Další řady podlahových vlysů se instalují zasunutím pera do drážky a důrazným doklepnutím protilehlé strany na sponky. Při tom se současně na čelních stranách slepují, přičemž lepidlo se musí nanášet pouze doprostřed na spodní dáseň drážky. Poslední řada vlysů se pak dle potřeby seřízne po celé délce podle předepsané vzdálenosti od stěny (s ohledem na dilatační spáru) a na rozdíl od předchozích řad může být slepena nejen na čelech, ale i podélně. Po vytvrdnutí lepidla a odstranění vymezovacích klínů se podlaha po obvodu obloží soklovými lištami.

Montáž plovoucím způsobem je nevhodná pro podlahové topení, ale při rovném a suchém podkladu dobře poslouží např. při renovacích starých staveb

Spojení jednotlivých řad vlysů zajišťují speciální ocelové sponky v kombinaci s rubovou upevňovací drážkou (vpravo)

Základem kvalitní pokládky, a to nejen u plovoucí podlahy, je předepsané vymezení polohy první řady vlysů pomocí distančních klínů či rozpěrek

Ze sponek vytvořené řetězy je třeba rozmístit dle doporučených vzdáleností a každou první zkrátit na polovinu

První řada vlysů se ukládá perem od stěny a stejným směrem jsou vedeny i upínací zámky sponek

U plovoucí podlahy se vlysy v každé řadě slepují na čelech…

…u poslední také ve směru délky

Montáž na dřevěný rošt nebo OSB desky

Druhým z možných způsobů pokládání masivní dřevěné podlahy z produkce SECA Borohrádek je instalace šroubováním na dřevěný rošt (případně na 20 mm silnou OSB desku), vhodný pro použití např. při rekonstrukci starých podlah. Je určen pro pokládání jehličnatých podlahovek v tloušťkách 19 a 25 mm a listnatých podlahovek v tloušťkách 21 a 27 mm bez ohledu na jejich šířku. A to při dodržení stejných podmínek, co se podkladu týče, jako při předchozím plovoucím způsobu, kdy v případě nebezpečí stoupající vlhkosti výrobce doporučuje na základní podklad položit parozábranu ve formě PE fólie 200 μ tak, aby částečně přesahovala až na zeď. Na takto „zaizolovaný“ podklad se před vlastní aplikací podlahovek položí suché dřevěné hranolky o průřezu 50×80 mm, podložené pásy kročejové izolace z kokosového vlákna. Instalují se volně, v případě kratších se délkově nesesazují, ale pokládají vedle sebe s cca 200 mm dlouhým přesahem. Jejich vzájemné rozmístění po ploše je odvislé od druhu dřeviny a tloušťky podlahy, přičemž středová vzdálenost mezi nimi by neměla překročit 40 cm a u krajních 10 cm od stěny.

Po vyplnění prostoru mezi hranolky tepelnou izolací (minerální, celulózovou apod.) se na ně položí první řada podlahovek (perem směrem od stěny), která se po vymezení polohy (vymezovacími klíny) k hranolkům shora přišroubuje vruty. Následující řady se šroubují skrytě tzv. přes pero pomocí speciálních vrutů, vkládaných do výrobcem doporučených předvrtaných otvorů. Poslední řada, stejně jako první, se opět přišroubuje shora. Tentýž pracovní postup platí i pro šroubování podlahových vlysů na podkladovou OSB desku.

Instalace šroubováním může být provedena na dřevěný rošt nebo podkladovou OSB desku

V obou případech se vždy první a poslední řada vlysů šroubuje shora…

…ostatní řady tzv. přes pero v předvrtaných otvorech pro vruty

Montáž celoplošným lepením

Dodržení dilatačních spár a zejména pak maximální zbytkové vlhkosti podkladu jsou nejdůležitější základní podmínkou dosažení kvalitní pokládky masivních podlah FEEL WOOD i při posledním možném způsobu montáže, kterým je celoplošné lepení. Je určen pro pokládání jehličnatých podlahovek v tloušťkách 15, 19 a 25 mm a listnatých podlahovek v tloušťkách 15 a 21 mm a všech vyráběných šířkách. Rovný a suchý podklad je nutné před lepením napenetrovat výrobcem doporučenou penetrací SikaBond Rapid DPM. Účelem penetračního nátěru (při spotřebě cca 190–250 ml/m2) je vytvoření ochranné bariéry proti zbytkové vlhkosti podkladu. Po vytvrdnutí (za cca 45 minut po aplikaci) penetrace navíc snižuje i spotřebu doporučeného podlahového lepidla SikaBond-54 Parguet, které se nanáší zubovou stěrkou (špachtlí) B11 v množství 700–1300 g/m2.

Při pokládání první řady podlahových vlysů (drážkou směrem ke stěně) je nutné, stejně jako při ostatních dvou způsobech montáže, vytvořit předepsanou dilatační mezeru od stěny (min. 15 mm). Podlahovky musí být celou plochou v kontaktu s lepidlem. Během montáže je proto nutné vlysy nejen důkladně spasovat k sobě (sklepnutím a zafixováním popruhovými stahováky s ráčnou), ale dle potřeby také zatížit např. pytli s pískem. Poslední řadu vlysů je třeba před položením, stejně jako u obou předchozích způsobů montáže, seříznout po celé délce tak, aby mezi ní a stěnou zůstala předepsaná dilatační spára, která se po vytvrdnutí lepidla zakryje soklovou lištou.

Montáž celoplošným lepením je podle výrobce při dodržení stanovených podmínek vhodná pro aplikaci dřevěné podlahy (s výjimkou bukové) na podlahové topení. První a nejzásadnější podmínkou je kromě 9 % vlhkosti použitých podlahových vlysů také jejich maximálně přípustný tepelný odpor, který včetně tepelného odporu lepidla nesmí být vyšší jak 0,15 m2K/W. U vlastních podlahovek v závislosti na dřevině se tepelný odpor (R) zjišťuje jako podíl tloušťky podlahového vlysu (d) a součinitele tepelné vodivosti dřeviny (λ) neboli podle vzorce R = d / λ (m2K/W). Z toho plyne, že např. 21 mm silná dubová podlaha (při λ = 0,17 a R = 0,12) je v toleranci, zatímco u např. 20 mm silné smrkové podlahy (při λ = 0,12 a R = 0,17) je naopak tolerance překročena. Na základě takto výrobcem provedených výpočtů jsou pro podlahové topení vhodné z jím vyráběných jehličnatých sortimentů vlysy v provedení severský smrk, severská borovice a sibiřský modřín v tloušťce 15 mm do šířky 135 mm, z listnatých pak dubové v tloušť­kách 15 a 21 mm do šířky 148 mm. Po jejich položení a následném užívání daného prostoru je pak třeba místnosti vytápět tak, aby teplota v primárním okruhu nepřekročila 50 °C a teplota povrchu podlahy činila max. 26 °C.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Při celoplošném lepení je nutné, aby každá podlahovka zcela ležela v lepidle

Pokládané vlysy je nutné sklepnutím a stažením důkladně spasovat…

…případně zatížit a po dokončení zakrýt dilatační spáry soklovou lištou

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina