aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 9/2017

• ČSN 06 0310:2014 (06 0310) • Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž (změna Z2)
• ČSN EN 16905-1 (06 1530) • Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 1: Termíny a definice
• ČSN EN 16905-3 (06 1530) • Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 3: Zkušební podmínky
• ČSN EN 16905-4 (06 1530) • Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 4: Zkušební metody
• ČSN EN 16905-5 (06 1530) • Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem – Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení
• ČSN EN 16573 (12 0554) • Větrání budov – Zkoušení vlastností prvků obytných budov – Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla
• ČSN EN ISO 9856 (26 0394) • Dopravní pásy – Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti
• ČSN EN ISO 3691-3 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny
• ČSN EN 1570-2 (27 5011) • Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly – Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s
• ČSN IEC 50(845):1996 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 845: Osvětlení (změna A1)
• ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize (změna A11)
• ČSN EN 62035 ed. 2:2015 (36 0220) • Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost (oprava 1)
• ČSN EN 62931 (36 0710) • Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t – Požadavky na bezpečnost
• ČSN EN 50193-2-2 (36 1060) • Elektrické průtokové ohřívače vody – Část 2-2: Požadavky na funkci – Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu – Účinnost
• ČSN EN 60730-1 ed. 4 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60730-1 ed. 3:2012 (36 1960) • Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Obecné požadavky (změna Z2)
• ČSN EN ISO 12460-3 (49 0163) • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy
• ČSN EN 15681-2 (70 1012) • Sklo ve stavebnictví – Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla – Část 2: Výrobková norma
• ČSN EN 15651-5 ed. 2 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem
• ČSN EN 15651-5:2013 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 5: Hodnocení shody a označování (změna Z1)
• ČSN EN 15651-1 ed. 3 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 1: Tmely pro fasádní prvky
• ČSN EN 15651-1 ed. 2:2013 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 1: Tmely pro fasádní prvky (změna Z1)
• ČSN EN 15651-2 ed. 3 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání
• ČSN EN 15651-2 ed. 2:2013 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 2: Tmely pro zasklívání (změna Z1)
• ČSN EN 15651-3 ed. 3 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje
• ČSN EN 15651-3 ed. 2:2013 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 3: Tmely pro sanitární spoje (změna Z1)
• ČSN EN 15651-4 ed. 3 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce
• ČSN EN 15651-4 ed. 2:2013 (72 2370) • Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce – Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (změna Z1)
• ČSN EN 14891 ed. 2 (72 2430) • Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
• ČSN EN 14891:2012 (72 2430) • Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování (změna Z1)
• ČSN EN 12004-1 (72 2469) • Lepidla pro obkladové prvky – Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
• ČSN EN 12004+A1:2012 (72 2469) • Lepidla pro obkladové prvky – Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování (změna Z1)
• ČSN EN 12004-2 (72 2469) • Lepidla pro obkladové prvky – Část 2: Zkušební metody
• ČSN EN 15193-1 (73 0327) • Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení – Část 1: Specifikace, modul M9
• ČSN CEN/TR 15193-2 (73 0327) • Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9
ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) • Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
• ČSN 73 2901 (73 2901) • Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
• ČSN EN 16497-2 (73 4217) • Komíny – Betonové systémové komíny – Část 2: Vyvážený odvod spalin
• ČSN EN 16475-2 (73 4245) • Komíny – Příslušenství – Část 2: Komínové ventilátory – Požadavky a zkušební metody
• ČSN 74 3305 (74 3305) • Ochranná zábradlí
• ČSN EN 13241+A2 (74 7031) • Vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti
• ČSN EN 13241-1+A1:2011 (74 7031) • Vrata – Norma výrobku – Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti (změna Z2)
• ČSN EN 12566-3 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod
• ČSN EN 12566-3+A2:2014 (75 6404) • Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (změna Z2)
• ČSN EN ISO 23910 (79 3823) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Měření pevnosti proti vytržení stehu
• ČSN EN ISO 17075-1 (79 3848) • Usně – Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu – Část 1: Kolorimetrická metoda
• ČSN EN ISO 17075-2 (79 3848) • Usně – Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu – Část 2: Chromatografická metoda
• ČSN EN ISO 20136 (79 3866) • Usně – Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů
• ČSN EN ISO 20137 (79 3867) • Usně – Chemické zkoušky – Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních
• ČSN EN 16887 (79 3868) • Usně – Ekologická stopa – Pravidla produktové kategorie (PCR) – Uhlíkové stopy
• ČSN EN 14462 (82 1001) • Zařízení pro povrchovou úpravu – Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení – Třídy přesnosti 2 a 3
• ČSN EN 1539 (82 6002) • Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek – Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 388 (83 2350) • Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
• ČSN EN ISO 9241-112 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 112: Principy pro prezentaci informace
• ČSN EN ISO 9241-392 (83 3582) • Ergonomie systémových interakcí člověka – Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů
• ČSN EN ISO 20685-2 (83 3589) • Ergonomie – 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze – Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu
• ČSN EN ISO 18134-2 (83 8220) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu vody – Metoda sušení v sušárně –Část 2: Celková voda – Zjednodušená metoda
• ČSN EN 12572-1 (94 2050) • Umělé lezecké stěny – Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body
• ČSN EN 12572-2 (94 2050) • Umělé lezecké stěny – Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny
• ČSN EN 12572-3 (94 2050) • Umělé lezecké stěny – Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty
• ČSN EN 16682 (96 1527) • Ochrana kulturního dědictví – Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech

Technické normy zrušené k 1. 10. 2017

• ČSN EN 50465 (06 1930) • Spotřebiče na plynná paliva – Plynová topidla na palivové články – Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW (platila od: březen 2009)
• ČSN EN 61347-2-13 (36 0510 • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájení střídavým nebo stejnosměrným proudem (platila od: březen 2007)
• ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600) • Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (platila od: červenec 2009)
• ČSN EN 131-1+A1 (49 3830) • Žebříky – Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry (platila od: prosinec 2011)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina