aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – září 2017

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2017) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2017

• ČSN IEC 60050-614 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 614: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie – Provoz
• ČSN IEC 60050-482:2005 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie (změna A1)
• ČSN IEC 60050-561:2015 (33 0050) • Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 561: Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické součástky a souvisící materiály pro řízení a výběr kmitočtu a detekci (změna A1)
• ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 8-1: Uvolňované teplo – Obecný návod
• ČSN EN 60695-8-1 ed. 2:2009 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 8-1: Uvolňované teplo – Všeobecný návod (změna Z1)
• ČSN EN 50632-3-3 (36 1520) • Elektromechanické nářadí – Postup měření prašnosti – Část 3-3: Zvláštní požadavky na přenosné hoblovky a tloušťkovačky
• ČSN EN 609-1 (47 0197) • Zemědělské a lesnické stroje – Bezpečnost štípačů polen – Část 1: Klínové štípače
• ČSN EN 131-2+A1:2012 (49 3830) • Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení (změna Z1)
• ČSN EN 131-2+A2 (49 3830) • Žebříky – Část 2: Požadavky, zkoušení, značení
• ČSN EN 1453-1 (64 3191) • Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 1: Požadavky na trubky a systém
• ČSN P CEN/TS 12200-2 (64 3193) • Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) – Část 2: Návod pro posuzování shody
• ČSN EN ISO 15876-1 (64 6416) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 1: Obecně
• ČSN EN ISO 15876-2 (64 6416) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 2: Trubky
• ČSN EN ISO 15876-3 (64 6416) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 3: Tvarovky
• ČSN EN ISO 15876-5 (64 6416) • Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody – Polybuten (PB) – Část 5: Vhodnost použití systému
• ČSN EN 15425 (66 8505) • Lepidla – Jednosložková polyurethanová (PUR) lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Klasifikace a funkční požadavky
• ČSN EN 302-8 (66 8531) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 8: Statická zkouška zatěžování zkušebních těles s vícenásobnými lepenými spoji smykem v tlaku
• ČSN EN 15416-1 (66 8532) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová – Zkušební metody – Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)
• ČSN EN 15416-3 (66 8532) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová – Zkušební metody – Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu
• ČSN EN 15416-4 (66 8532) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová – Zkušební metody – Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek
• ČSN EN 15416-5 (66 8532) • Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová – Zkušební metody – Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek
• ČSN EN ISO 20567-1 (67 3113) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům – Část 1: Zkouška vícenásobným úderem
• ČSN EN ISO 20567-2 (67 3113) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům – Část 2: Jednorázová zkouška vedeným úderníkem
• ČSN EN 13163+A2 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
• ČSN EN 13163+A1:2016 (72 7202) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (změna Z2)
• ČSN EN 12976-1 (73 0302) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Všeobecné požadavky
• ČSN EN 12976-2 (73 0302) • Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 2: Zkušební metody
• ČSN EN 13501-2 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení
• ČSN EN 13501-4 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře
• ČSN EN 13501-4+A1:2010 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře (změna Z2)
• ČSN EN 13501-5 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru
ČSN EN ISO 4044 (79 2005) • Usně – Chemické zkoušky – Příprava vzorků pro chemické zkoušky
• ČSN EN ISO 2418 (
79 3801) • Usně – Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti – Místo odběru vzorků
• ČSN EN ISO 2420 (79 3806) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení zdánlivé hustoty a plošné hmotnosti
• ČSN EN ISO 17232 (79 3814) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení tepelné odolnosti lakové usně
• ČSN EN ISO 17233 (79 3822) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení teploty praskání povrchové úpravy za chladu
• ČSN EN ISO 5402-1 (79 3855) • Usně – Stanovení ohybové odolnosti – Část 1: Flexometrická metoda
• ČSN EN ISO 12947-2 (80 0846) • Textilie – Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale – Část 2: Zjišťování poškození vzorku
• ČSN EN ISO 14362-3 (80 0874) • Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 3: Zjišťování použití určitých azobarviv, která mohou uvolňovat 4-aminoazobenzen
• ČSN EN ISO 14362-1 (80 0874) • Textilie – Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv – Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrakcí a bez extrakce vláken
• ČSN EN ISO 1421 (80 4627) • Textilie povrstvené pryží nebo plasty – Stanovení pevnosti a tažnosti
• ČSN EN ISO 14120:2017 (83 3302) • Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty – Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů (oprava 1)
• ČSN EN 527-2 (91 1105) • Kancelářský nábytek – Pracovní stoly – Část 2: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
• ČSN EN 581-3 (91 3010) • Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 3: Mechanické bezpečnostní požadavky pro stolový nábytek

Technické normy zrušené k 1. 9. 2017

• ČSN EN 62035 (36 0220) • Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost (platila od: září 2000)
• ČSN EN 60335-2-103 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-103: Zvláštní požadavky na pohony bran, dveří a oken (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 60335-2-95 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití (platila od: červenec 2005)
• ČSN EN 14303+A1 (72 7225) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 14304+A1 (72 7226) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 14305+A1 (72 7227) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 14306+A1 (72 7228) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 14307+A1 (72 7229) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 14308+A1 (72 7230) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 14309+A1 (72 7231) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 14313+A1 (72 7232) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 14314+A1 (72 7233) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace (platila od: červenec 2013)
• ČSN EN 15501 (72 7243) • Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace (platila od: říjen 2013)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina