aktuality

Snižme si obchodní náklady v cizině včas podanou žádostí o vrácení DPH

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Eura 5Daň z přidané hodnoty zaplacenou v členských státech Evropské unie a některých dalších zemích mohou tuzemští plátci získat zpět. A to na základě žádosti o vrácení DPH, kterou lze podat vždy následující rok přes Finanční správu ČR (FS) nejpozději do 30. září. Pospíšit by si tak měli zejména ti z podnikatelů, kteří nejsou na FS k těmto vratkám zaregistrováni.

Daň z přidané hodnoty, kterou zástupci tuzemských firem uhradí v jiném členském státě EU, nemohou uplatnit v českém daňovém přiznání. O daň (případně její část) zaplacenou v zahraničí přesto nemusí přijít. Kromě členských států osmadvacítky vrací českým firmám DPH u vybraných položek např. i Kanada nebo Norsko. Přestože tato možnost existuje již léta, menší firmy a OSVČ o ní podle daňových poradců často moc nevědí a tudíž ji ani nevyužívají a pokud platí výdaje v jiné zemi včetně DPH a nepožadují její vrácení, tak se nezřídka připravují o nemalé peníze.

Kdo má na vrácení DPH nárok?
Nárok na vrácení DPH má každá česká firma, která není k DPH v příslušné zemi registrována, nemá tam sídlo ani pobočku a na území cizího státu nepodniká. Tato možnost je výhodná např. pro exportéry, neboť vývoz jako takový se totiž za podnikání na území země, jejíž trh zásobují, nepovažuje.

Podmínkou pro vrácení DPH je to, aby žadatel měl v pořádku všechny doklady a účtenky, které dokazují, že DPH v cizině zaplatil (např. při nákupu benzínu či za ubytování v hotelu) a následně je přikládá k žádosti.

Částka požadované vrácené daně musí být minimálně 50 € a předpokladem nároku na vrácení DPH z jiného státu pak je to, aby žadatel:
• byl v období, za které žádá, registrován jako plátce DPH v ČR,
• byl osobou usazenou v tuzemsku, tj. měl zde sídlo, místo podnikání nebo provozovnu,
• neuskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet,
• měl zaručený elektronický podpis.

Kde a jak o vrácení DPH zažádat?
Nejzazším termínem pro možnost požádat konkrétní stát, kde byla daň zaplacena, o její vrácení, je poslední zářiový den, což je v letošním roce sobota 30. 9. 2017. Žádost se podává výhradně elektronicky přes portál Finanční správy ČR, kde žadatel vedle příslušných formulářů najde i informace, jak při podání žádosti postupovat. Pokud již odeslaná žádost obsahuje chyby, je nutné je opravit respektive podat tzv. opravnou žádost, kterou lze rovněž nalézt na výše zmíněném webu FS. Před podáním žádosti je nutné se do elektronického systému vracení DPH registrovat. Tato registrace v případě nových žadatelů může trvat až 15 dní a proto se jim doporučuje, aby si veškeré náležitosti vyřídili nejpozději do poloviny měsíce září.

Jestliže podnikatel v určeném období platil DPH ve více zemích, pak musí pro každou z nich vyplnit samostatnou žádost. Pokud základ daně převyšuje hodnotu 250 € v případě pohonných hmot nebo 1000 € v případě ostatních druhů pořízeného zboží nebo přijatých služeb, je podnikatel povinen, pokud to daný stát požaduje, každou žádost doplnit elektronickými kopiemi dokladů ve formátu pdf, jpg nebo tif, přičemž uplatňované doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu v daném státě (viz níže). Výjimkou v tomto směru je Itálie, kam jsou žadatelé od 16. 2. 2017 povinni přikládat k žádostem o vrácení DPH elektronické kopie všech faktur a zjednodušených daňových dokladů bez ohledu na limitní výši základu daně. Žádost, která musí být opatřena elektronickým podpisem, se zpravidla podává jednou za rok. Pokud je ale částka nárokované daně vyšší než 400 € (případně odpovídající částka v jiné měně), lze ji podávat také v průběhu roku, a to jednou za čtvrtletí. Podanou žádost pak místně příslušný finanční úřad nejpozději do 15. pracovních dnů zpracuje pro přístup do aplikace. O její úspěšnosti či neúspěšnosti následně rozhoduje ten který stát a to zhruba do tří měsíců od podání žádosti.

Komu se žádost vyplatí?
Vrácení daně ze zahraničí se podle odborníků vyplatí především podnikatelům a firmám se zaměstnanci, kteří často cestují do zemí EU, aktivně zde obchodují bez zázemí mateřské provozovny a využívají hotelových služeb. Nezanedbatelné částky tvoří DPH také např. při účasti firem na zahraničních veletrzích, seminářích konferencích apod. či u dopravců, kde je vrácení DPH možné uplatnit jak při vlastním nákupu pohonných hmot, tak i na mýtném, silniční dani apod. Nicméně každá země má pro vracení DPH svá vlastní pravidla. Žádný ze států např. nevrací daň z výdajů za zábavu, alkohol a dárky, starožitnosti či užité umění. Někteří členové EU poskytují pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu (např. taxislužby). V řadě členských zemí není součástí zmíněného bonusu daň z jídla či nápojů. Jiné (Německo či Rakousko) požadují, aby byli na dokladu identifikováni příjemci občerstvení. Některé země dokonce nevrací ani daň z pohonných hmot, jiné ji poskytnou jedině dopravcům. Konkrétně se pak DPH z vybraných členských zemí EU, Kanady a Norska vrací či nevrací z následujícího plnění a za podmínek:

Belgie – DPH se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název a adresu odběratele, nikoliv z účtenek a paragonů. Nevrací se z ubytování, jídla, pití. Vratka z nákupu nafty je možná jen tehdy, má-li žadatel řádný daňový doklad nebo přílohu k účtence.

Bulharsko – daň se vrací pouze z řádných daňových dokladů obsahujících název, adresu a DIČ odběratele, na kterých DPH musí být uvedeno v LEVA (BGN). Nevrací se z výdajů za ubytování, stravování a osobní automobily. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 100 BGN, pro část roku 800 BGN.

Dánsko – DPH se vrací ze všeho včetně nafty. U restaurací a hotelů se redukuje na 25 %. U pronájmu aut se vrací, pokud nájem trvá déle než 6 měsíců. DPH se nevrací za dlouhodobé ubytování zaměstnanců a majitelů firmy. Nevrací se z nákupu zboží, včetně dopravních prostředků, které se vyveze do jiného státu EU. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 400 DKK, pro část roku 3000 DKK.

Estonsko – DPH se vrací u všech nákupů včetně nafty, krátkodobého ubytování a stravování (u stravování pouze placeného převodem).

Finsko – daň se vrací včetně pohonných hmot a ubytování. Nevrací se z obchodního pohoštění, reklamy, nájmu a oprav aut a karavanů, motorových kol a soukromých letadel.

Francie – DPH se nevrací z ubytování, restaurací, nákupu benzínu, osobní dopravy a z výdajů za dopravní prostředky pro přepravu osob.

Holandsko – daň se vrací za vše, z restaurací ovšem jen při dlouhodobém pobytu. Nájem osobních vozidel se redukuje na 84 %.

Chorvatsko – vrací se jen z řádných daňových dokladů. Nevrací se z pořízení nebo pronájmu aut, letadel, lodí nebo jiných prostředků osobní dopravy. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 400 HRK, pro část roku 3100 HRK.

Irsko – nevrací se z ubytování, restaurací, benzínu, koupě a pronájmu motorových vozidel pro osobní dopravu, z nákupů zboží pro realizaci dodávky v Irsku.

Itálie – DPH se vrací kromě plateb za ubytování, v restauracích, nákupu a pronájmu prostředků osobní dopravy a i jejich přepravu (např. odtahy). Nevrací se z účtenek a paragonů, ale pouze  řádných daňových dokladů. Specifický je limit pro podání žádosti 25 a 200 €.

Kanada – žádost je nutné podávat pololetně a daň se vrací jen u ubytování a jen federální daně. Limit je 100 kanadských dolarů (CAD), žádost lze podat jen s účty, které jsou vyšší než 50 CAD.

Kypr – vrací se bez omezení.

Litva – vrací se DPH kromě výdajů za osobní automobily, telefony, dopravní služby, jídlo, pití a předměty, u kterých není zřejmé, že byly výlučně užity pro činnosti na území Litvy.

Lotyšsko – DPH se nevrací z výdajů na pořízení nové nemovitosti a ani z rekonstrukcí a oprav nemovitostí. Výdaje za zboží a služby včetně jídla, které souvisejí s reprezentací (konference, recepce) se redukují o 40 %. Daň spojená s osobními automobily se vrací pouze při prokázání komerčních účelů.

Lucembursko – daň se vrací vždy, u účtů nad 150 € musí být uveden název a adresa žadatele.

Maďarsko – DPH se nevrací při nákupu benzínu, z výdajů za osobní vozidla (nájem, taxi, odtah, opravy), za nákupy v restauraci, potravin a nápojů, parkování, mýtné. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 15 tis. HUF, pro část roku 120 tis. HUF.

Malta – DPH se nevrací v případě výdajů za osobní dopravu, lodě i letadla.

Německo – daň se vrací vždy včetně nákupů nafty a ubytování. U osobní dopravy může být vratka snížena o 50 %. Údaje o příjemci zboží či služeb musí vystavovatel účtu vystavit přímo na účet. Některé účty mají pro tyto účely zavedeny speciální kolonky nebo se píší na zadní stranu účtu. Zjednodušené daňové doklady se uznávají do výše 150 € včetně.

Norsko – nečlenská země EU se specifickým termínem podání žádosti (do konce června následujícího roku). DPH se vrací mimo hotelů, restaurací, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, osobní dopravy, právních, bankovních a finančních služeb, zdravotní služby, konzultační a poradenské služby. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 200 NOK, pro část roku 2000 NOK.

Polsko – DPH se nevrací v případě ubytování a stravování a z pohonných hmot do osobních a dodávkových automobilů s nosností do 0,5 t. Vrací se z nafty pro nákladní vozidla, pokud je na řádném daňovém dokladu uvedena jejich registrační značka. Nevrací se z paragonů a účtenek. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 200 PLN, pro část roku 1700 PLN.

Portugalsko – DPH se vrací vždy kromě ubytování, benzínu, osobní dopravy a nákupu a pronájmu prostředků osobní dopravy. Při hromadné dopravě osob se vratka redukuje o 50 %. Uznávají se pouze řádné daňové doklady, nikoliv paragony a účtenky.

Rakousko – DPH se nevrací z výdajů spojených s osobními automobily (nájem, taxi, odtah, benzín, opravy). Zjednodušené daňové doklady se uznávají do výše 400 € včetně.

Rumunsko – nárok na vrácení DPH nelze uplatnit u výdajů za jídlo, pití a ubytování. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 212 RON, pro část roku 1692 RON.

Řecko – daň se vrací mimo výdajů za ubytování, restaurace, osobní dopravu, nájmu a oprav prostředků osobní dopravy (auta do 9. míst, lodě letadla).

Slovensko – DPH se vrací s výjimkou pronájmu věcí movitých a individuálního stravování. Zjednodušené daňové doklady se uznávají do výše 1600 €.

Slovinsko – daň se vrací mimo DPH z jídla, pití a ubytování a z výdajů za jachty a lodě pro sport a rekreaci, soukromá letadla, osobní vozidla a motocykly a nevrací se ani ze služeb s nimi spojených.

Španělsko – daň se vrací vždy s výjimkou výdajů za ubytování, restaurace a výdajů spojených s osobní dopravou (autobus, osobní auto, taxislužba). Zjednodušené daňové doklady se uznávají do výše 80 €.

Švédsko – DPH se vrací vždy, u pronájmu auta může být vratka snížena o 50 %. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 500 SEK, pro část roku 4000 SEK.

Velká Británie – Vratka za pronájem aut může být snížena o 50 %. Nevrací se DPH z nákupu použitých věcí (ojetá auta, starožitnosti) a veřejné dopravy. Zjednodušené daňové doklady se uznávají do výše 250 GBP. Limit pro podání žádosti o vratku na celý rok je 35 GBP, pro část roku 295 GBP.

(Upozornění: S ohledem na občasné změny požadavků na vracení DPH jednotlivých států se doporučuje, zejména začínajícím žadatelům, ověřit si své nároky u některého z daňových poradců nebo na webu FS, kde jsou dostupné i podrobnější informace.)

Tabulka 1: Aktuální sazby DPH používané ve státech EU

Členský stát Kód země  Základní sazba Snížená sazba  Supersnížená sazba Parkovací sazba
Rakousko AT 20  10 / 13 13
Belgie BE 21   6 / 12  12
Bulharsko BG 20 9
Kypr CY 19 5 / 9 
Česká republika    CZ 21 10 / 15 
Německo DE 19  7
Dánsko DK 25  –
Estonsko EE 20 9
Řecko EL 24 6 / 13
Španělsko ES 21 10 4
Finsko FI 24 10 / 14 
Francie FR 20 5,5 / 10  2,1
Chorvatsko HR 25 5 / 13 
Maďarsko HU 27 5 / 18 
Irsko IE 23 9 / 13,5  4,8 13,5
Itálie IT 22 5 / 10  4
Litva LT 21 5 / 9 
Lucembursko LU 17 8 3 14
Lotyšsko LV 21 12
Malta MT 18 5 / 7
Nizozemsko NL 21 6
Polsko PL 23 5 / 8
Portugalsko PT 23 6 / 13 13
Rumunsko RO 19 5 / 9
Švédsko SE 25 6 / 12
Slovinsko SI 22 9,5
Slovensko SK 20 10
Spojené království VB UK 20 5

Zdroj: BusinessInfo.cz, web FS ČR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina