aktuality

Iniciatíva PEFC Slovensko k Národnej dohode o strome

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Logo PEFCSlovensko uznáva jediný prístup k obhospodarovaniu lesov. Základom národného PEFC štandardu je trvalo udržateľné obhospodarovanie, medzinárodne uznané od roku 2005.

Dodržiavaním PEFC štandardu trvalo udržateľného obhospodarovania lesa v SR preukazuje svoju spoločenskú zodpovednosť 147 vlastníkov a správcov lesov. Spolu obhospodarujú 1 254 466 ha z celkovej výmery lesov (62,1 %). Následne v dodávateľskom reťazci produktov lesa je viac ako 80 spracovateľských a obchodných spoločností.

Pojem trvalej udržateľnosti neobsahuje len hodnoty ochrany prírody, ale rovnocenne aj estetické, spoločenské, sociálne, environmentálne hodnoty. V popredí sú aj ekonomické hodnoty, ktoré sú pre vlastníka stále jediným zdrojom financovania a zadarmo poskytovaných ekosystémových služieb.

PEFC Slovensko sa v roku 2012 obrátil na politické strany a vtedajšiu vládnu moc s odporúčaním pripraviť a záväzným právnym aktom schváliť národnú stratégiu využívania prírodných obnoviteľných zdrojov ako rozhodujúci predpoklad pre legislatívne usporiadanie kompetencií sektorov lesníctva a ochrany prírody. Keďže odporúčanie PEFC nenašlo odozvu, pri tvorbe „Národnej dohody o strome“ môže byť rozhodujúca vízia Európske lesy 2020, pod ktorú sa podpísala aj Slovenská republika:

„Vytvárať budúcnosť, kde všetky európske lesy sú životaschopné, produktívne a plnia množstvo funkcií. Lesy musia účinne prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju prostredníctvom zabezpečovania ľudského blahobytu, zdravého životného prostredia a hospodárskeho rozvoja v Európe a na celom svete. Jedinečný potenciál lesov pri podpore zeleného hospodárstva, ľudského živobytia, zmierňovania zmeny klímy, zachovania biologickej diverzity, zlepšovania kvality vody a boja proti rozširovaniu púští musí byť využitý v prospech spoločnosti.“

Toto znenie schválila Rada PEFC Slovensko 5. 6. 2017. Fungovanie systému je založené na medzinárodne akceptovaných pravidlách a princípoch podpory trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Riadnymi členmi Rady PEFC je 43 ekonomicky vyspelých štátov zo všetkých kontinentov (vrátane SR), 5 mimoriadnych členov a 25 medzinárodných spoločností, organizácií a združení podporujúcich princípy a ciele PEFC.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina