aktuality

Zväz spracovateľov dreva SR – 20 rokov pre drevo

twd
twd
twd
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

ZSDSR 20rokov lgPamätným dňom Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) je 15. apríl 1997, keď sa vo Zvolene uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie. Odvtedy uplynulo 20 rokov a zväz je dôležitým stabilizátorom systematického pôsobenia v prospech členských spoločností.

Dvadsať letokruhov zdobí nielen stabilný a silnejúci kmeň ZSD SR, ale je odrazom neúnavnej a systematickej práce pre zlepšovanie podnikateľského prostredia v celom odvetví drevospracujúceho a nábytkárskeho priemyslu. Na začiatku spájala 16 firiem z odvetvia spracovania dreva, ktoré sa v roku 1997 rozhodli začleniť do Zväzu spracovateľov dreva SR, snaha po vytvorení jedného partnera pre LESY SR, š.p., ktorý by výhodne nakupoval spoločný objem drevnej suroviny pre fungovanie stredných piliarskych kapacít. Postupne sa k tomuto základnému motívu pridávali ďalšie a ďalšie piliarske spoločnosti a až neskôr sa záujem o združovanie sa v reprezentatívnom zväze rozšíril aj na podnikateľské subjekty v nábytkárskom odvetví. Ich prvoradým motívom bola snaha o odvrátenie hroziacej plošnej a zbytočnej certifikácie nábytkárov na Slovensku. Spoločné ciele a vzájomná podpora, ktorú si ako základný cieľ fungovania zväzu zakotvili členské spoločnosti aj do stanov, tvorí aj dnes hlavnú kostru ZSD SR, ktorý za 20 rokov svojho – nezriedka turbulentného – fungovania prešiel nemalými zmenami vo svojej štruktúre. Dnes tvorí ZSD SR päť autonómnych sekcií, ktoré pracujú v prospech príslušného odvetia.

Drevárska sekcia (DS ZSD SR)
predseda Ing. Milan Benco

Členovia Drevárskej sekcie ZSD SR sú predovšetkým spracovatelia ihličnatej piliarskej guľatiny. Ich strategickým partnerom sú LESY SR, š.p., s ktorým sa snažia vytvoriť transparentné a spravodlivé podmienky v obchode s drevnou hmotou pre všetky spracovateľské subjekty na Slovensku. DS ZSD SR sa snaží o zviditeľnenie problémov v drevospracujúcom priemysle napr. aj prostredníctvom intenzívnej medializácie a obnovením komunikácie s relevantnými subjektmi. DS ZSD SR sa veľmi aktívne podieľa na práci Rady ministra pre lesníctvo a drevospracujúci priemysel, ako aj Koordinačnej rady Akčného plánu Národného programu využitia dreva Slovenskej republiky. Členské spoločnosti DS ZSD SR sa riadia „Etickým kódexom člena DS ZSD SR“.

Nábytkárska sekcia (NS ZSD SR)
predseda Ing. Gustáv Krchňavý

Členovia Nábytkárskej sekcie ZSD SR sú slovenskí výrobcovia čalúneného i skriňového nábytku z masívneho dreva alebo veľkoplošných materiálov. Sú to veľkí i malí výrobcovia nábytku, ktoré dbajú predovšetkým na kvalitu svojich výrobkov a ich prezentáciu zákazníkovi. Svoju produkciu umiestňujú nielen doma ale aj v zahraničí. Vďaka aktivite NS ZSD SR sa podarilo dospieť k projektu efektívnejšej spoločnej prezentácii slovenských nábytkárov na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Vznikol projekt spoločného „Pavilónu slovenských výrobcov nábytku a moderných drevodomov“, ktorého popularita svedčí o záujme spotrebiteľskej verejnosti o domácu produkciu. NS ZSD SR je garantom odborného programu na výstave Nábytok a bývanie v Nitre, ktorú tradične navštevujú desiatky tisíc záujemcov, odborníkov a zákazníkov od nás i zo zahraničia.

Sekcia dodávateľov technológií a materiálov (SDTM ZSD SR)
predseda Ing. Roman Chovanec

Členovia Sekcie dodávateľov technológií a materiálov ZSD SR sú podnikatelia, ktorí buď vyrábajú technologické celky pre spracovanie dreva, alebo zastupujú a distribuujú svetové značky výrobcov strojov a technologických zariadení pre drevospracujúce prevádzky. Dnešná dostupnosť technológií, sprostredkovanie informácií i pokrok vo vývoji si vyžaduje odbornú kvalifikáciu pri komunikácii so zákazníkom, ako aj pri dolaďovaní zariadenia, ktoré má slúžiť efektívne a spoľahlivo. Technológie sú dlhodobá investícia s čo možno optimálnou návratnosťou. Dynamický vývoj nielen doma, ale predovšetkým vo svete, najlepšie odzrkadľuje odborná výstava a prezentácia. Preto sa SDTM ZSD SR sústreďuje na organizovanie prestížnej medzinárodnej výstavy LIGNUMEXPO, ktorá sa každé dva roky uskutočňuje pod záštitou EUMABOIS (Európsky zväz výrobcov technológií a zariadení pre drevospracujúci priemysel) v Nitre.

Sekcia obchodníkov so slovenským nábytkom (SOSN ZSD SR)
predsedníčka Ing. Kvetoslava Dedinská – 1. viceprezidentka ZSD SR

Členovia Sekcie obchodníkov so slovenským nábytkom ZSD SR sú podnikatelia, majitelia obchodných prevádzok, ktorí vo svojich obchodoch ponúkajú predovšetkým výrobky slovenských výrobcov nábytku. Ich ambíciou a zámerom je ponúkať okrem kvalitných produktov aj služby vyššieho štandardu pre zákazníkov, ktorým sú k dispozícii dobrou radou i kvalitným servisom. Členské spoločnosti SOSN ZSD SR sa prezentujú aj na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. V spolupráci so slovenskými výrobcami nábytku pripravujú aj atraktívny tlačený i elektronický leták s akciovými ponukami pre končených odberateľov. Je v záujme členských spoločností SOSN ZSD SR, aby podporovali tzv. kamenné predajne nábytku, ktoré sú pre zákazníka adresné, spoľahlivé a kvalifikované miesta, kde sa o zariadení svojich príbytkov dozvedia najviac a bez sprostredkovateľa.

Sekcia drevostavieb (SD ZSD SR)
predseda Ing. Ján Sitek

Členovia Sekcie drevostavieb sú podnikateľské subjekty, ktorým najviac záleží na dobrom mene drevodomov na Slovensku. Dynamický a kontinuálny rozvoj výstavby rodinných domov na báze konštrukcií z dreva dáva jedinečnú príležitosť spojiť sily a využiť synergický efekt spolupráce Nábytkárskej sekcie a Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR), ktorá sa prejavila v spoločnom „Pavilóne slovenských výrobcov nábytku  a moderných drevodomov“ na výstave Nábytok a bývanie v Nitre. Organizovanie spoločných podporných marketingových aktivít presadzujú kvalitu a zodpovednosť na jednej strane a informovanosť zákazníkov na strane druhej. „Značka kvality ZSD SR je zárukou pre výrobcu a v spolupráci s bankou aj pre spotrebiteľa, že produkt, ktorý realizuje vyhovuje náročným kritériám a normám EÚ. Súťaže o „Drevostavbu roka“ i prezentačné podujatia „Dni drevostavieb“ organizujú členské spoločnosti na propagáciu vlastnej produkcie a pre zvyšovanie pozitívneho povedomia v spotrebiteľskej verejnosti. Ich záujem o kvalitu a aplikovanie pozitívnych a moderných technologických skúseností sa prejavuje i v snahe o presadenie európskych noriem pri posudzovaní požiarnej odolnosti drevostavieb. SD ZSD SR je členom Európskej federácie výrobcov drevodomov (EFV) a spolupracuje so špičkovými odborníkmi doma i v zahraničí.

Zväz spracovateľov dreva SR je súčasťou Republikovej únie zamestnávateľov a aj túto platformu veľmi intenzívne využíva na ovplyvňovanie legislatívneho procesu v prospech celej branže. Intenzívne zapojenie ZSD SR do prípravy nového zákona o odbornom vzdelávaní, alebo presadenie projektu duálneho vzdelávania je len malou ukážkou toho, ako sa ZSD SR snaží ovplyvniť úroveň i počet odborne vzdelanej pracovnej sily na Slovensku. ZSD SR počas 20 rokov práce pre drevo organizoval niekoľko reklamných a marketingových kampaní, ktorými sa snaží ovplyvniť myslenie slovenského zákazníka v prospech domácich producentov a spracovateľov dreva. „Kvalitné produkty zo slovenského dreva“, „Univerzita spotrebiteľa“, „Viac dreva do života“, „20 rokov pre drevo“ – to je len niekoľko tém, ktoré rezonujú predovšetkým na výstavách a medzi spotrebiteľmi.

Nad tým všetkým sa rozvíja konanie a podnikanie v záujme členských spoločností, ktoré na svojom valnom zhromaždení (ktoré sa uskutočňuje každý rok) prijali aj Etický kódex člena ZSD SR.

Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky 1997 – 2017ZSDSR 20rokov Partneri
20 rokov pre drevo
•    Dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov, ktorých hlavnou činnosťou je spracovanie dreva, výroba produktov na báze dreva, dodávky technológií a materiálov pre spracovanie dreva a predaj výrobkov na báze dreva
•    Podporuje skvalitňovanie podnikateľského prostredia drevárskych a nábytkárskych podnikateľských subjektov
•    Organizuje odborné konferencie, semináre, účasť na renomovaných veľtrhoch a výstavách
•    Podporuje čo najvyššiu finalizáciu dreva na Slovensku
•    Podieľa sa na príprave a realizácii koncepcií a vízií pre využitie potenciálu dreva v domácich podmienkach
•    Prispieva ku skvalitneniu stredného odborného vzdelania i vysokoškolského štúdia v drevárskych a nábytkárskych odboroch
•    Zastrešuje celé spektrum drevárskych a nábytkárskych podnikateľských činností
•    Reprezentuje slovenské podnikateľské subjekty v zahraničí
•    Organizuje a podporuje mediálne kampane na prospech dobrého mena DREVA

Etický kódex člena ZSD SR
•    Každý z členov dodržuje Stanovy ZSD SR a plní povinnosti člena voči ZSD SR
•    Každý z členov ctí etické princípy čestného podnikania a zásadovosť v ich dodržiavaní
•    Každý z členov ctí pravidlo priamosti, otvorenosti riadi sa vzájomnou dôverou a úctou ku kolegom zo ZSD SR
•    Každý z členov zachováva dôvernosť informácií
•    Každý z členov dbá o dobré meno ZSD SR a ochraňuje ho
•    Každý z členov dodržiava Etický kódex, ktorý je záväzný a je podmienkou pre prijatie za člena ZSD SR. Jeho porušenie je dôvodom na skončenie členstva v ZSD SR

Prezidentom ZSD SR je Ing. Igor Patráš (od roku 2005), generálnym sekretárom PhDr. Peter Zemaník (od roku 2006), vo funkcii viceprezidentov pôsobia predsedovia sekcií.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina