aktuality

Stretnutie Expertných skupín procesu Forest Europe

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Forest Europe mSlovenskí lesníci predsedajú procesu Forest Europe v rokoch 2016 – 2019. Tohtoročné aktivity začali dvoma stretnutiami Expertných skupín, ktoré sa konali 24. – 26.1.2017.

Najskôr sa predstavitelia z 20 signatárskych krajín a pozorovateľských organizácií procesu Forest Europe stretli na zasadnutí Expertnej skupiny zameranej na implementáciu pan-európskych indikátorov trvalo udržateľného lesného hospodárstva. Priebeh a prípravu zabezpečoval Ing. Rastislav Raši. V rámci programu sa uskutočnila exkurzia do porastov Vysokoškolského lesníckeho podniku. Je to les osobitného určenia so zameraním na vedecko-výskumnú a výchovno-vzdelávaciu funkciu pod gesciou Technickej univerzity Zvolen.

Druhé stretnutie patrilo Expertnej skupine zameranej na Zelené pracovné miesta, vzdelávanie a školiace lesnícke systémy. Prítomných 17 zástupcov signatárskych krajín a pozorovateľských organizácií Forest Europe sa oboznámilo aj s výsledkami slovenských lesníkov. Odbornú prípravu skupiny mal na starosti Ing. Michal Vančo zo Sekretariátu procesu Forest Europe. V rámci pracovnej skupiny navštívili plantáž rýchlo rastúcich drevín vo Vysokoškolskom lesníckom podniku. Zúčastnili sa prehliadky Zvolenskej teplárne, ktorá spaľuje lesnú biomasu.

Z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR funguje sekretariát procesu Forest Europe pod hlavičkou Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Tím 7 expertov vedie Ing. Ľudmila Marušáková, PhD.

Členom Forest Europe je 47 signatárov (46 európskych krajín a Európska únia), 14 krajín a 45 organizácií so štatútom pozorovateľa. Slovensko môže takouto formou ovplyvniť európsku lesnícku politiku a podieľať sa na usmerňovaní rozvoja odvetvia lesného hospodárstva a spracovania dreva v rámci Európy.

Foto: Rokovanie Expertnej skupiny Forest Europe, ktorú viedol Ing. M. Vančo (v strede spolu s vedúcou Sekretariátu Forest Európe Ing. Ľ. Marušákovou)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina