aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – říjen 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 10. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 9/2016

ČSN EN 30-2-1:2016 (06 1410) • Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Část 2-1: Hospodárné využití energie – Obecně (oprava 1)
• ČSN EN 14825 (14 3011) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti
• ČSN EN 12209 (16 5124) • Stavební kování – Mechanicky ovládané zámky a zapadací plechy – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 1755 (26 8815) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu
• ČSN EN 12895 (26 8890) • Manipulační vozíky – Elektromagnetická kompatibilita
• ČSN 33 2000-5-557:2014 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení – Pomocné obvody (změna Z1)
• ČSN EN ISO/IEC 80079-20-2 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 20-2: Materiálové vlastnosti – Zkušební metody pro hořlavé prachy
• ČSN EN 62722-2-1 (36 0610) • Vlastnosti svítidel – Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla
• ČSN EN 62868 (36 0701) • Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování – Požadavky na bezpečnost
• ČSN EN 50583-1 (36 4654) • Fotovoltaika v budovách – Část 1: Moduly BIPV
• ČSN EN 50583-2 (36 4654) • Fotovoltaika v budovách – Část 2: Systémy BIPV
• ČSN ISO 3767-1:2001 (47 0050) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 1: Všeobecné značky (změna Amd. 1)
• ČSN ISO 3767-1:2001 (47 0050) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 1: Všeobecné značky (změna Amd. 2)
• ČSN ISO 3767-4:1997 (47 0050) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 4: Značky pro lesnické stroje (změna Amd. 2)
• ČSN ISO 3767-5:1997 (47 0050) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 5: Značky pro přenosné lesnické stroje (změna Amd. 1)
• ČSN EN ISO 12460-4 (49 0163) • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 4: Exsikátorová metoda
• ČSN EN 438-2 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) – Část 2: Stanovení vlastností
• ČSN EN ISO 2811-1 (67 3012) • Nátěrové hmoty – Stanovení hustoty – Část 1: Pyknometrická metoda
• ČSN EN 1998-1 NA ed. A (73 0036) • National Annex – Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings (Národní příloha – Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby)
• ČSN EN 16733 (73 0892) • Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků – Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání
• ČSN EN 16737 (73 1720) • Konstrukční dřevo – Vizuální pevnostní třídění tropického tvrdého dřeva
• ČSN EN 13914-1 (73 3710) • Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky
• ČSN EN 13914-2 (73 3710) • Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Vnitřní omítky
• ČSN EN 13384-1 (73 4206) • Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny
• ČSN EN 13384-2 (73 4206) • Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné komíny
• ČSN EN 16508 (73 8129) • Dočasné stavební konstrukce – Konstrukce pro opláštění – Požadavky na provedení a obecný návrh
• ČSN EN 1628+A1 (74 6002) • Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení
• ČSN EN 12210 (74 6013) • Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace
• ČSN EN 1026 (74 6017) • Okna a dveře – Průvzdušnost – Zkušební metoda
• ČSN EN 1027 (74 6019) • Okna a dveře – Vodotěsnost – Zkušební metoda
• ČSN EN 12211 (74 6020) • Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda
• ČSN EN 12608-1 (74 6707) • Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 1: Povrchové neupravené profily z PVC-U se světlými povrchy
• ČSN EN ISO 2589 (793809) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení tloušťky
• ČSN EN ISO 2417 (79 3812) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení absorpce vody za statických podmínek
• ČSN EN ISO 17236 (79 3818) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení trvalého protažení
• ČSN EN ISO 17229 (79 3819) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení absorpce vodních par
• ČSN EN ISO 3377-2 (79 3829) • Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení pevnosti v dalším trhání – Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny)
• ČSN EN 16806-1 (80 0811) • Textilie a textilní výrobky – Textilie obsahující materiály s fázovou změnou (PCM) – Část 1: Stanovení akumulace a uvolňování tepla
• ČSN 80 3014 (80 3014) • Plošné metrové textilie pro oděvní a bytové účely – Společná ustanovení
• ČSN EN 458 (83 2111) • Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod
• ČSN EN 45544-4 (83 3635) • Ovzduší na pracovišti – Elektrické přístroje používané pro přímou detekci a přímé měření koncentrace toxických plynů a par – Část 4: Pokyny pro volbu, instalaci, použití a údržbu
• ČSN EN 14749 ed. 2 (91 0240) • Nábytek – Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 14749:2006 (91 0240) • Nábytek – Bytový a kuchyňský úložný nábytek a pracovní desky – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (změna Z1)
• ČSN EN 581-2 (91 3010) • Venkovní nábytek – Sedací nábytek a stoly pro kempování, domácí a komerční použití – Část 2: Požadavky na mechanickou bezpečnost a zkušební metody pro sedací nábytek
• ČSN EN 14978 (91 7845) • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi akrylátů vytvrzených elektronovým zářením – Specifikace, požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 13329 (91 7878) • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s povrchovou vrstvou na bázi reaktoplastických aminových pryskyřic – Specifikace, požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 15468 (91 7889) • Laminátové podlahové krytiny – Prvky s přímo aplikovaným potiskem a pryskyřičná povrchová vrstva – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 10. 2016

• ČSN EN 50050 ed. 2 (33 2034) • Elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu – Elektrostatické ruční stříkací zařízení (platila od: květen 2007)
• ČSN EN 50090-2-2 (33 2150) • Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) – Část 2-2: Přehled systému – Všeobecné technické požadavky (platila od: říjen 1999)
• ČSN EN 50518-1 (33 4599) • Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 1: Umístění a konstrukční požadavky (platila od: prosinec 2010)
• ČSN EN 50518-2 (33 4599) • Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 2: Technické požadavky (platila od: srpen 2011)
• ČSN EN 50518-3 (33 4599) • Dohledová a poplachová přijímací centra – Část 3: Pracovní postupy a požadavky na provoz (platila od: leden 2012)
• ČSN EN 14471 (73 4215) • Komíny – Systémové komíny s plastovými vložkami – Požadavky a zkušební metody (platila od: květen 2014)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Nastaviť odber noviniek

Please enable the javascript to submit this form

sk_SKSlovenčina