technológie

Laserové riešenie porezu v drevospracujúcej linke

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Revolučná technológia využitia laseru pri spracovaní listnatého dreva mala svetovú premiéru na medzinárodnom veľtrhu drevospracujúceho priemyslu LIGNA 2017 v Hannoveri, kde sa stretla s veľkým ohlasom zo strany odborníkov z celého sveta. Ocenili najmä novátorský a pokrokový prístup vývojového tímu zo Slovenska.

Rentabilná technológia opracovania listnatého dreva

Nová technológia obrábania dreva laserom umožňuje rentabilné rezanie listna tého dreva s hrúbkou až do 80 mm. Pri rezaní dochádza k minimalizácii vzniku odrezkov z hodnotných listnatých drevín, zvýšeniu výťažnosti a produkcie sú časne. Tým sa zefektívňuje celý proces. Situácia v svetovom drevospracujúcom priemysle je dnes poznačená nedostat kom disponibilnej suroviny, čo vytvára veľký tlak na ceny a limituje možnosti rastu aj pre najväčšie výrobné zoskupe nia. V procese spracovania dreva pre tavuje iba nízke percento do hotových výrobkov. Naopak, až príliš veľká časť sa ho stráca vo forme odrezkov. Tento problém je najvypuklejší pri spracovaní hodnotných listnantých drevín, kde sa situácia komplikuje aj pre kontinuálny rast mzdových nákladov, aj nákladov na vstupnú surovinu. Pri spracovaní dubovej guľatiny na polotovary pre parketársky, alebo nábytkársky segment sa použitím súčasných technológií dosahuje výťaž nosť štandardne do 40 % . Revolučné riešenie spracovania laserom môže pri tom výťažnosť zvýšiť až na 60 % . Okrem toho patrí k prednostiam novej technológie jej plná automatizácia, ktorá prináša podstatné zníženie mzdových nákladov, presnosť a kvalitu rezu, zefek tívnenie procesu sušenia znížením rizika tvorby prasklín, menší výrobný priestor, prevádzkovú bezprašnosť a celkový uží vateľský komfort.

Prototyp linky ukazuje ako to funguje

Nová technológia je unikátna prepoje ním procesov skenovania, laserového rezania a robotickej manipulácie do in tegrovaného výrobného celku vrátane energetického zázemia. Rezivo môže mať hrúbku až do 80 mm, šírka a dĺžka materiálu je flexibilne upraviteľná pod ľa požiadaviek daného spracovateľa. Röntgenový a optický skener detekuje chyby v rezive a súčasne analyzuje mož né rezné plány produktov na základe ich hodnoty. Softvér stanoví vždy najzisko vejší rezný plán. Výťažnosť pri narezáva ní komponentov z dubového reziva tak môže dosiahnuť až 75 % . Robotické rameno presunie rezivo na pracovný stôl, kde dochádza k reza niu podľa stanoveného rezného plánu. Laserová hlava je stabilne ukotvená, pohybuje sa pracovný stôl s rezivom. Rezná hrana zostane po opálení laserom zatavená, čím do chádza k uzavretiu pórov dreva. Laser podľa naprogramova ného procesu reže požadované tvary. Rezná škára má šírku 0,3 mm (pri klasickom poreze je to 3–4 mm). Pracovný stôl je polohovateľný (v osiach X a Y) a konfigurovaný podľa veľkosti a tvaru vstupného materiálu. Rýchlosť rezu je variabilná podľa hrúbky rezaného materiálu až do 25 m/min. Kým na celý proces pri klasickom spracovaní je potrebných až do 12 pracovníkov (na rozmietacej píle, pri skracovacej píle a ošetrení hrán), na tejto linke stačí na obsluhu jeden operátor. Pri práci využíva špičkové vyvinuté zariadenia pre drevospracujúci priemysel, ktoré sú doplnené špecifickými parametrami laserového technologického procesu.

Vývojový tím

Konkrétny návrh linky vypracovali v roku 2015 a jej proto typ testovali vo vývojovom stredisku BLT celý rok. Na riešení nepretržite pracoval vývojový tím zložený zo 14 odborníkov. Dokumentovali každý krok a prekonávali prekážky, aby linka bola pripravená na nasadenie do výroby. Testovanú linku ro zoberajú a pripravia na inštaláciu v reálnej výrobe ešte v tomto roku.

Uložiť

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina