aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – únor 2016

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

NormyÚřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 2. 2016) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 1/2016

• ČSN EN 15502-1+A1 (07 5316) • Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
• ČSN EN ISO 28927-5:2010 (10 6010) • Ruční mechanizovaná nářadí – Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací – Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky (změna A1)
• ČSN EN ISO 12759 (12 2004) • Ventilátory – Klasifikace účinnosti ventilátorů
• ČSN EN ISO 5802:2009 (12 2015) • Průmyslové ventilátory – Zkoušení výkonu in situ (změna A1)
• ČSN 12 7010:2014 (12 7010) • Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení (změna Z1)
• ČSN EN 16211 (12 7132) • Větrání budov – Měření průtoku vzduchu na místě – Metody
• ČSN EN ISO 6103 (22 4500) • Nástroje z pojeného brusiva – Přípustné nevývažky dodávaných brousicích kotoučů – Statická zkouška
• ČSN EN 50491-11 (33 2151) • Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 11: Inteligentní měření – Specifikace aplikací – Jednoduchý externí zákaznický displej
• ČSN EN 62080:2010 (35 4112) • Přístroje se zvukovou signalizací pro domovní a podobné účely (změna A2)
• ČSN 35 4185 (35 4185) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití
• ČSN EN 62271-102:2003 (35 4210) • Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu (oprava 2)
• ČSN EN 62811 (36 0513) • Elektronické ovládací zařízení pro výbojky (kromě zářivek) na střídavé a/nebo stejnosměrné napájení – Požadavky na provedení pro nízkofrekvenční provoz s obdélníkovým průběhem
• ČSN EN 62275 ed. 2 (37 0510) • Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace
• ČSN EN 62275:2010 (37 0510) • Systémy vedení kabelů – Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (změna Z1)
• ČSN EN 253+A2 (38 3371) • Vedení vodních tepelných sítí – Předizolované sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení vodních tepelných sítí – Potrubní systém z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu
• ČSN ISO 34-2 (62 1438) • Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení strukturní pevnosti – Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft)
• ČSN EN ISO 10931:2006 (64 6440) • Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace – Polyvinylidenfluorid (PVDF) – Specifikace pro součásti a systém (změna A1)
• ČSN EN 772-1+A1 (72 2635) • Zkušební metody pro zdicí prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
• ČSN EN 1998-1 ed. 2:2013 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby (změna Z1)
• ČSN EN 1998-1:2006 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby (změna Z4)
• ČSN EN 12602+A1 (73 1221) • Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
• ČSN P 73 2404 (73 2404) • Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace
• ČSN EN 1263-1 (73 8114) • Dočasné stavební konstrukce – Záchytné sítě – Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební postupy
• ČSN EN 16005:2013 (74 7040) • Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody (oprava 1)
• ČSN EN ISO 2061 (80 0709) • Textilie – Zjišťování zákrutů nití – Metoda přímého počítání
• ČSN EN ISO 16948 (83 8216) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu celkového uhlíku, vodíku a dusíku
• ČSN EN 747-1+A1 (91 0603) • Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 1: Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
• ČSN EN 747-2+A1 (91 0603) • Nábytek – Patrová lůžka a vysoká lůžka – Část 2: Zkušební metody
• ČSN EN 14428 (91 4110) • Sprchové zástěny – Funkční požadavky a metody zkoušení
• ČSN EN 14428+A1:2008 (91 4110) • Sprchové zástěny – Provozní požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 15567-1 (94 2403) • Sportovní a rekreační zařízení – Lanová centra – Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 15567-2 (94 2403) • Sportovní a rekreační zařízení – Lanová centra – Část 2: Požadavky na provoz
• ČSN EN 16572 (96 1522) • Ochrana kulturního dědictví – Výkladový slovník technických termínů týkajících se maltových směsí pro historické zdivo, omítky a štuky

Technické normy zrušené k 1. 2. 2016

ČSN ISO 128-24 (01 3114) • Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 24: Čáry na strojnických výkresech (platila od: prosinec 2001)
• ČSN ISO 965-1 (01 4314) • Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Tolerance – Část 1: Základní pravidla a údaje (platila od: srpen 2000)
• ČSN ISO 3338-2 (22 0412) • Válcové stopky frézovacích nástrojů – Část 2: Rozměrové charakteristiky válcových stopek s ploškou (platila od: listopad 2012)
• ČSN ISO 10649-1 (22 0431) • Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem – Část 1: Všeobecné rozměry (platila od: červenec 2011)
• ČSN ISO 10649-2 (22 0431) • Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem – Část 2: Rozměry a označení nástrojových držáků pro rozhraní s kuželovou dutinou a kontaktním povrchem příruby (platila od: červenec 2011)
• ČSN ISO 10649-3 (22 0431) • Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem – Část 3: Rozměry a označení nástrojových držáků s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu nástrojů (platila od: červenec 2011)
• ČSN ISO 10649-4 (22 0431) • Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem – Část 4: Rozměry a označení nástrojových držáků s kuželem 7/24 bez automatické výměny nástrojů (platila od: červenec 2011)
• ČSN ISO 7388-3 (22 0434) • Nástrojové stopky s kuželem 7/24 pro automatickou výměnu – Část 3: Zajišťovací členy stopek tvaru AC, AD, AF, UC, UD, UF, JD a JF (platila od: září 2011)
• ČSN ISO 12164-3 (22 0437) • Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě – Část 3: Rozměry stopek pro stacionární nástroje (platila od: červenec 2012)
• ČSN ISO 12164-4 (22 0437) • Spojovací uzel s dutým kuželem a styčnou plochou na přírubě – Část 4: Rozměry dutin pro stacionární nástroje (platila od: červenec 2012)
• ČSN ISO 1832 (22 0601) • Vyměnitelné břitové destičky pro řezné nástroje – Označení (platila od: listopad 2012)
• ČSN ISO 6262-1 (22 2405) • Čelné valcové frézy s reznými doštičkami. Časť 1: Čelné valcové frézy s valcovou stopkou a ploškou (platila od: leden 1993)
• ČSN ISO 7738 (23 0609) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Kombinované klíče – Délky klíčů a maximální tloušťky hlav (platila od: listopad 2012)
• ČSN ISO 2725-1 (23 0617) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Nástrčné hlavice se čtyřhranem – Část 1: Ručně ovládané nástrčné hlavice – Rozměry (platila od: listopad 2012)
• ČSN ISO 2725-2 (23 0617) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Nástrčné hlavice se čtyřhranem – Část 2: Strojově ovládané nástrčné hlavice („Nárazové”) (platila od: listopad 2012)
• ČSN ISO 3317 (23 1602) • Montážní nářadí na šrouby a matice – Unášecí čtyřhran se šestihranným nebo válcovým plochým koncem, pro ovládané nástrčné hlavice (platila od: listopad 2012)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina