archív aktualít rok 2015

Přehled nových technických norem v ČR – červen 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 6. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 5/2015

• ČSN EN ISO 7010:2012 (01 8012) • Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky (změna A5)
• ČSN EN 15502-2-2 (07 5316) • Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
• ČSN EN 1570-1+A1 (27 5011) • Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly – Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst
• ČSN EN 61241-4:2007 (33 2335) • Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 4: Typ ochrany „pD“ (změna Z1)
• ČSN EN 50110-1 ed. 3 (34 3100) • Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 (34 3100) • Obsluha a práce na elektrických zařízeních (změna Z2)
• ČSN EN 62019:2000 (35 4172) • Elektrická příslušenství – Jističe a podobná zařízení pro domovní použití – Jednotky s pomocnými kontakty (změna A12)
• ČSN EN 60099-4 ed. 3 (35 4870) • Svodiče přepětí – Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí
• ČSN EN 60099-4 ed. 2:2005 (35 4870) • Svodiče přepětí – Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí (změna Z1)
• ČSN EN 61347-2-13 ed. 2 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky na stejnosměrně nebo střídavě napájená elektronická ovládací zařízení pro LED moduly
• ČSN EN 61347-2-13:2007 (36 0510) • Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-13: Zvláštní požadavky pro elektronická ovládací zařízení modulů LED napájená střídavým nebo stejnosměrným proudem (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-31 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
• ČSN EN 60335-2-31 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par (změna Z1)
• ČSN EN 60335-2-95 ed. 3 (36 1050) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití
• ČSN EN 60335-2-95 ed. 2:2005 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití (změna Z1)
• ČSN EN 839 (49 0663) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes – Aplikace povrchovou ochranou
• ČSN EN 330 (49 0680) • Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo pro použití pod nátěry a mimo styk se zemí – Polní zkouška: Metoda L-spoje
• ČSN EN 252 (49 0692) • Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě
ČSN ISO 4065 (64 6468) • Trubky z termoplastů – Univerzální tabulka tlouštěk stěny

ČSN EN 16556 (66 8610) • Stanovení maximální otevřené doby pro termoplastická lepidla na dřevo pro nekonstrukční aplikace
• ČSN EN 13892-3 (72 2482) • Zkušební metody potěrových materiálů – Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme
• ČSN EN ISO 10081-4 (72 6014) • Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných – Část 4: Speciální výrobky
• ČSN EN 1990 ed. 2 (73 0002) • Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
• ČSN EN 1990:2004 (73 0002) • Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (změna Z4)
• ČSN EN 1991-1-7:2007 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení (změna A1)
• ČSN EN 16487 (73 0530) • Akustika – Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy – Zvuková pohltivost
• ČSN EN 1995-1-1:2006 (73 1701) • Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (změna A2)
• ČSN EN 130 (74 7003) • Metody zkoušení dveří – Zkoušky změny tuhosti křídel při opakovaném kroucení
• ČSN EN 16034 (74 7050) • Dveře, vrata a otevíravá okna – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
• ČSN EN 1873 (74 7716) • Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny – Plastové bodové střešní světlíky – Specifikace výrobku a zkušební metody
• ČSN EN 16506 (75 6308) • Způsoby renovace odvodňovacích a stokových systémů – Vložkování pevně ukotvenou vnitřní plastovou vrstvou (RAPL)
• ČSN EN ISO 105-B01 (80 0132) • Textilie – Zkoušky stálobarevnosti – Část B01: Stálobarevnost na světle: denním
• ČSN EN 353-1 (83 2625) • Prostředky ochrany osob proti pádu – Pohyblivé zachycovače pádu včetně zajišťovacího vedení – Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení

Technické normy zrušené k 1. 6. 2015

ČSN 06 1000 (06 1000) • Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice (platila od: leden 1994)
• ČSN EN ISO 3767-2 (47 0050) • Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky ovládačů a sdělovačů – Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory (platila od: březen 1997)
• ČSN EN 60439-2 ed. 2 (35 7107) • Rozváděče nn – Část 2: Zvláštní požadavky na přípojnicové rozvody (platila od: únor 2001)
• ČSN EN 60335-2-34 ed. 3 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory (platila od: srpen 2003)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina