archív aktualít rok 2015

Prvá certifikácia zamestnávateľa pre duál realizovaná

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DecodomSDV mJednou z koncepcií zlepšovania vzdelanostnej úrovne žiakov a ich uplatniteľnosti je spolupráca medzi školami a výrobnými podnikmi formou začlenenia výrobnej praxe žiakov vzdelávania priamo vo výrobnom podniku, tzv. duál.

Záujem spoločnosti Decodom, spol. s r.o. a jej angažovanosť na zlepšovaní úrovne odborného vzdelávania a prípravy vyústil do rozhodnutia vstúpiť do systému duálneho vzdelávania (SDV) už v prvej fáze experimentálneho overovania. Žiadosť spoločnosti k overeniu spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v SDV bola v stanovenom termíne doručená na príslušnú zamestnávateľskú organizáciu Republikovú úniu zamestnávateľov. Žiadosť a predložené doklady spĺňali predpoklady na poskytovanie praktického vyučovania v SDV, preto boli postúpené na miestne overenie Certifikačnej komisii, ktorú pre drevárske a nábytkárske učebné a študijné odbory garantuje Zväz spracovateľov dreva (ZSD SR). Vzhľadom na systematickú prípravu na tieto činnosti už počas prípravy nového zákona pre odbornú prípravu bol ZSD SR schopný realizovať certifikáciu 15. apríla 2015, teda päť dní po uzávierke podávania žiadostí.

Komisia pre overovanie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v SDV realizovala úvodnú konzultáciu s vedením spoločnosti Decodom, počas ktorej bola posúdená komplexná pripravenosť na realizáciu duálnej formy vzdelávania podľa Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015 Z. z. ako aj stav kooperácie so SOŠD v Topoľčanoch pre realizáciu časti OVP. Následne bola realizovaná obhliadka pracovísk, na ktorých bude realizovaná praktická časť OVP.

Certifikačná komisia v zázname uviedla, že Decodom spol. s r.o. spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v SDV pre učebný odbor 3355 H Stolár a študijný odbor 3341 K Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Rozhodnutie štvorčlennej komisie bolo jednoznačné nakoľko spoločnosť Decodom spol s r.o.:

      má vytvorené optimálne personálne, materiálne a technologické predpoklady vrátane zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

      existuje dohoda a reálna spolupráca so SOŠD, ktorá je zamestnávateľskou organizáciou (RÚZ) certifikovaná ako COVP

      vedenie spoločnosti má dlhodobý a systematický záujem o kvalitnú prípravu (OVP)

      má obojstrannú a intenzívnu spoluprácu s blízkou SOŠD aj v oblasti získavania žiakov

Uvedené predpoklady vytvárajú optimálne podmienky pre uvedenie duálneho systému OVP do reálneho života. Republiková únia zamestnávateľov na základe záznamu z obhliadky vydá zamestnávateľovi osvedčenie o spôsobilosti na obdobie 7 rokov.

Ing. Igor Patráš, predseda certifikačnej komisie

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina