archív aktualít rok 2014

Přehled nových technických norem v ČR – leden 2015

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 1. 2015) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 12/2014

ČSN EN 16228-1 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky
• ČSN EN 16228-2 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví
• ČSN EN 16228-3 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD)
• ČSN EN 16228-4 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 4: Zakládací zařízení
• ČSN EN 16228-5 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny
• ČSN EN 16228-6 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže
• ČSN EN 16228-7 (27 7991) • Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení
• ČSN 33 2130 ed. 3 (33 2130) • Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
• ČSN 33 2130 ed. 2:2009 (33 2130) • Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (změna Z1)
• ČSN EN 50491-1 (33 2151) • Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN EN 60079-29-3 (33 2320) • Výbušné atmosféry – Část 29-3: Detektory plynů – Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů
• ČSN EN 54-3 ed. 2 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény
• ČSN EN 54-3:2002 (34 2710) • Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény (změna Z1)
• ČSN EN 12464-2 (36 0450) • Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory
• ČSN EN 60745-2-3 ed. 2:2012 (36 1551) • Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky (změna A11)
• ČSN EN 13022-2 (70 1060) • Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 2: Pravidla montáže
• ČSN EN 13022-1 (70 1060) • Sklo ve stavebnictví – Zasklení s konstrukčním tmelem – Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení
• ČSN EN 14190 ed. 2 (72 2491) • Upravené výrobky ze sádrových desek – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 14190:2005 (72 2491) • Upravené výrobky ze sádrokartonových desek – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 13963 ed. 2 (72 2495) • Spárovací materiály pro sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13963:2005 (72 2495) • Spárovací materiály pro sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 13950 ed. 2 (72 3609) • Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 13950:2006 (72 3609) • Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely – Definice, požadavky a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN 73 0038 (73 0038) • Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení
• ČSN ISO 13822 (73 0038) • Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí
• ČSN ISO 13823 (73 0043) • Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost
• ČSN 73 0043 (73 0043) • Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím
• ČSN EN 1366-12 (73 0857) • Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí
• ČSN P 74 7250 (74 7250) • Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
• ČSN EN ISO 20346 (83 2502) • Osobní ochranné prostředky – Ochranná obuv
• ČSN EN ISO 16000-32 (83 5801) • Vnitřní ovzduší – Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách
• ČSN EN 1143-2 (91 6011) • Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 2: Depozitní systémy

Technické normy zrušené k 1. 1. 2015

• ČSN EN 280+A2 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Přezkoušení a zkoušky (platila od: březen 2010)
• ČSN 33 2000-7-715 (33 2000) • Elektrické instalace budov – Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Světelná instalace napájená malým napětím (platila od: březen 2006)
• ČSN 34 3085 (34 3085) • Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách (platila od: leden 1961)
• ČSN EN 50144-1 (36 1570) • Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Část 1: Všeobecné požadavky (platila od: červen 1999)
• ČSN EN 50144-2-7 (36 1570) • Bezpečnost elektrického ručního nářadí – Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole (platila od: prosinec 2003)
• ČSN EN 50260-1 (36 1590) • Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav – Část 1: Všeobecné požadavky (platila od: únor 2003)
• ČSN EN 50260-2-7 (36 1590) • Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav – Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole (platila od: listopad 2003)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina