archív aktualít rok 2014

LEGISLATIVA: Za překročení počtu hodin na DPP hrozí zaměstnavatelům vysoké pokuty

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

MSP13Od 1. ledna 2015 nabývá účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a o inspekci práce č. 136/2014 Sb. Přinášíme výtah toho nejdůležitějšího ve stručném přehledu.

zákoně o zaměstnanosti se mění oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Mezi osoby zdravotně postižené se budou opět počítat i osoby zdravotně znevýhodněné. Nové posudky již vydává Česká správa sociálního zabezpečení tak, aby k nim bylo možné přihlédnout od ledna 2015. Podrobnější informace na internetových stránkách ČSSZ

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením mohou na osoby se zdravotním znevýhodněním získat příspěvky až do celkové výše 6000 Kč.

Rozšiřují se informační povinnosti související se zaměstnáváním zdravotně postižených osob (plnění povinného podílu). Podle upraveného § 83 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího kalendářního roku nahlásit krajské pobočce úřadu práce informace vztahující se k plnění povinného podílu:

  • identifikační údaje zaměstnavatele, od kterého byly výrobky nebo služby odebrány, nebo kterému byly zadány zakázky,
  • cenu odebraných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez DPH, datum odebrání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a
  • číslo dokladu, na základě kterého byl odběr výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněn.

Do oblasti zákona o inspekci práce novela zavádí nové a vyšší pokuty. Např. v případě nerovnosti a diskriminace při zaměstnávání může Inspektorát práce uložit zaměstnavateli sankce až do výše 1 000 000 Kč.

Do § 12 a § 25 zákona o inspekci práce je doplněno ustanovení, které říká, že se zaměstnavatel dopustí přestupku (fyzická osoba) nebo správního deliktu (právnická osoba) tím, že nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce (ZP) stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). Zde se jedná o sankci až do výše 2 000 000 Kč. DPP i DPČ mají ZP stanoven maximální možný rozsah práce:

  • DPP (§ 75 ZP) – rozsah práce, na který se uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
  • DPČ (§ 76 ZP) –  sjednává se maximálně v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Posuzuje se za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě musí být uzavřen sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Podle důvodové zprávy k novele zákona o inspekci práce je tento rozsah v praxi často překračován. V zákoně o inspekci práce ale není stanovena skutková podstata přestupku a správního deliktu, která by umožňovala toto jednání postihovat. Navržená pokuta do výše 2 000 000 Kč byla stanovena s ohledem na frekvenci porušení. Často se totiž jedná o zastírání výkonu nelegální práce.

V okamžiku, kdy u dohod dojde k překročení maximálního rozsahu, měl by vzniknout pracovní poměr nebo jiná dohoda. Pokud je například dosažen maximální rozsah pro DPP, další DPP ve stejném roce již uzavřít nelze. Je ale možné se stejným zaměstnancem uzavřít pracovní poměr nebo DPČ.

Přestože to není ZP jednoznačně stanoveno, měli by zaměstnavatelé i v případě dohod konaných mimo pracovní poměr evidovat odpracované hodiny, aby při případné kontrole mohli prokázat nepřekročení maximálního možného rozsahu práce. 

Pozor na chyby ve výpovědích!

Pokutu až 2 000 000 Kč může nově inspektorát práce vyměřit například i za neuvedení výpovědního důvodu nebo okamžité zrušení pracovního poměru, pro které není žádný uznatelný důvod, nevyplacení odstupného, nevydání zápočtového listu v den skončení pracovního poměru apod. Zaměstnavatelé budou muset být pečlivější na nezbytné náležitosti výpovědi a v případě pochybností důvodů k okamžitému zrušení pracovního poměru dle § 55 ZP zvážit využití výpovědního důvodu dle § 52g ZP.

Zdroj: Podnikatel.cz

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina