archív aktualít rok 2014

Za 15 rokov sa vystriedalo 10 generálnych riaditeľov š.p. LESY SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

LesySR sidloBBLESY SR, š.p. so sídlom v Banskej Bystrici vznikli oficiálnym zápisom do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici pred 15. rokmi – 29. októbra 1999. Podnik založili po podpise ministra pôdohospodárstva Ing. Pavla Koncoša na zriaďovateľskej listine 1. júla 1999.

Hlavnou úlohou š.p. LESY SR je spravovanie lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu. V zmysle Obchodného zákonníka je hospodárskou organizáciou s trvalou podnikateľskou činnosťou, trvalou prevádzkou výrobnej a obchodnej činnosti. LESY SR, š.p. sú najväčším obhospodarovateľom lesov na Slovensku. Pri vzniku mal podnik v správe 1.038.582 ha lesov čo bolo 52 % rozlohy lesov SR. V súčasnosti hospodári v lesoch s výmerou 930.000 ha (46 % rozlohy). Zabezpečujú hospodárenie a rozvoj lesov tak, aby poskytovali všetky verejnoprospešné funkcie – pôdoochrannú, vodohospodársku, klimatickú, zdravotnú, kultúrnu – v prospech všetkých obyvateľov štátu. Činnosť zastrešuje generálne riaditeľstvo LESY SR, š.p. so sídlom v Banskej Bystrici (v historickej budove na Nám. SNP 8).

Štátny podnik LESY SR vznikol zlúčením šiestich regionálnych podnikov štátnych lesov – Lesy Bratislava, Lesy Trenčín, Severoslovenské lesy Žilina, Stredoslovenské lesy Banská Bystrica, Lesy Košice, Lesy Prešov, Semenársko-šľachtiteľský podnik Liptovský Hrádok. Po viacerých organizačných úpravách má od roku 2012 podnik LESY SR 24 odštepných závodov a tri špecializované OZ – Biomasa so sídlom v Leviciach, OZ Semenoles Liptovský Hrádok, OZ Lesnej techniky Banská Bystrica. V podniku je zamestnaných 3500 pracovníkov.

LesySR GRPodnik od jeho vzniku viedlo za 15 rokov od založenia 10 generálnych riaditeľov, z toho traja krátkodobým zastupovaním. (Uvedený je deň nástupu do funkcie):
Ing. Blažej Možucha            1.7.1999
Ing. Ján Novák, CSc.           1.1.2003     poverený zastupovaním a konaním v mene podniku
Ing. Karol Vinš                    21.3.2003
Ing. Igor Olajec                    2.2.2006
Ing. Vladimír Víglašský        19.10.2006 poverený generálny riaditeľ
doc. RNDr. Jozef Minďáš, PhD.   22.12.2006
Ing. Ján Beňo                     10.7.2009   poverený generálny riaditeľ
Ing. Alojz Riško                  1.10.2009
Ing. Igor Viszlai                  16.7.2010
Ing. Ctibor Határ                 21.4.2012

Súčasný generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Ctibor Határ zastáva túto funkciu od 21. apríla 2012, na základe rozhodnutia súčasného ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Ľubomíra Jahnátka.

 

Foto hore: Sídlo generálneho riaditeľstva š.p. LESY SR v Banskej Bystrici na Námestí SNP
Foto dole: Ing. Blažej Možucha (vľavo) – prvý generálny riaditeľ š.p. LESY SR a Ing. Ctibor Határ (vpravo) – súčasný generálny riaditeľ š.p. LESY SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina