archív aktualít rok 2014

Novinky v oblasti českých technických norem – květen 2014

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2014) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 04/2014

• ČSN EN ISO 14253-1 (01 4100) • Geometrické specifikace produktu (GPS) – Kontrola obrobků a měřidel měřením – Část 1: Pravidla rozhodování o prokazování shody nebo neshody se specifikacemi
• ČSN EN ISO 14581 (02 1027) • Spojovací součásti – Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem
• ČSN EN ISO 14582 (02 1028) • Spojovací součásti – Šrouby se zápustnou vysokou hlavou s vnitřním hexalobulárem
• ČSN ISO 21601 (03 8169) • Koroze kovů a slitin – Směrnice pro hodnocení závažnosti trhlin způsobených korozí za napětí zjištěných za provozu
• ČSN EN 12098-1 (06 0330) • Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav
• ČSN EN 1751 (12 7030) • Větrání budov – Koncové prvky vzduchotechnických zařízení – Aerodynamické zkoušky klapek a ventilů
• ČSN EN 1591-4 (13 1551) • Příruby a přírubové spoje – Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích
• ČSN EN 1983 (13 4107) • Průmyslové armatury – Kulové kohouty z oceli
• ČSN EN 15218 (14 3000) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru – Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky
• ČSN EN 14511-1 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 1: Termíny, definice a klasifikace
• ČSN EN 14511-2 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 2: Zkušební podmínky
• ČSN EN 14511-3 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 3: Zkušební metody
• ČSN EN 14511-4 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Část 4: Provozní požadavky, značení a instrukce
• ČSN EN 12102 (14 3019) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru – Měření hluku přenášeného vzduchem – Stanovení hladiny akustického výkonu
• ČSN EN 62264-2 ed. 2 (18 2002) • Integrovaný systém podnikového řízení – Část 2: Cílové modely a atributy pro integrované systémy podnikového řízení
• ČSN EN 62264-2:2008 (18 2002) • Integrovaný systém podnikového řízení – Část 2: Atributy cílového modelu (změna Z1)
• ČSN EN 13071-2+A1 (26 9383) • Stacionární kontejnery na odpad do 5 000 l, zdvihané za vrch a vyprazdňované spodem – Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně zapuštěné do země
• ČSN ISO 10533:1998 (27 7908) • Stroje pro zemní práce – Podpěrná zařízení výložníku (změna Amd. 1)
• ČSN EN 474-1+A4 (27 7911) • Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN 33 0165 ed. 2 (33 0165) • Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení
• ČSN 33 0165:1992 (33 0165) • Elektrotechnické předpisy – Značení vodičů barvami nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení (změna Z4)
• ČSN 33 2000-7-718 (33 2000) • Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory občanské výstavby a pracoviště
• ČSN EN 61496-1 ed. 3 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
• ČSN EN 61496-1 ed. 2:2005 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (změna Z1)
• ČSN 33 2312 ed. 2 (33 2312) • Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
• ČSN 33 2312:1985 (33 2312) • Elektrotechnické predpisy – Elektrické zariadenia v hor
ľavých látkach a na nich (změna Z2)
• ČSN EN 60743 ed. 2 (3 59717) • Práce pod napětím – Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení
• ČSN EN 60743:2002 (35 9717) • Práce pod napětím – Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení (změna Z1)
• ČSN EN 50085-1 ed. 2:2006 (37 0010) • Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky (změna A1)
• ČSN EN 16327 (38 9290) • Hašení požáru – Přetlakové proporcionální přiměšovací systémy (PPPS) a vzduchotlakové pěnotvorné systémy (CAFS)
• ČSN EN 118 (49 0690) • Ochranné prostředky na dřevo – Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda)
• ČSN EN 14915 (49 2113) • Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva – Charakteristiky, posuzování shody a označení
• ČSN EN ISO 25762 (64 0415) • Plasty – Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny
• ČSN EN 15383+A1 (6 46448) • Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě – Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) – Vstupní a revizní šachty
• ČSN EN 438-9+A1 (64 7501) • Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) – Desky na bázi reaktoplastů – Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní laminát s jádrem
• ČSN EN 16254 (66 8530) • Lepidla – Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce – Klasifikace a funkční charakteristiky
• ČSN EN 16402 (67 3073) • Nátěrové hmoty – Posouzení emisí regulovaných nebezpečných látek z nátěrů do vnitřního ovzduší – Vzorkování, kondicionování a zkoušení
• ČSN EN 13496 (72 7105) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS)
• ČSN EN ISO 12571 (73 0575) • Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků – Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností
• ČSN EN 15254-6 (73 0855) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Nenosné stěny – Část 6: Závěsové obvodové stěny
• ČSN EN 12811-4 (73 8123) • Dočasné stavební konstrukce – Část 4: Záchytné stříšky pro lešení – Požadavky na provedení a návrh výrobku
• ČSN 74 6077 (74 6077) • Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
• ČSN EN ISO 17489 (79 3890) • Usně – Chemické zkoušky – Stanovení obsahu tříslovin v syntetických činicích látkách
• ČSN EN ISO 13015 (80 0810) • Tkaniny – Deformace – Zjišťování zešikmení a obloukovitosti
• ČSN EN 1953 (82 4001) • Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty – Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 12221-2+A1 (94 3425) • Výrobky pro péči o dítě – Přebalovací jednotky pro domácí použití – Část 2: Zkušební metody
• ČSN EN 12221-1+A1 (94 3425) • Výrobky pro péči o dítě – Přebalovací jednotky pro domácí použití – Část 1: Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 16232 (94 3459) • Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti
• ČSN EN 16322 (96 1516) • Ochrana kulturního dědictví – Metody zkoušení – Charakterizace procesu vysychání anorganických porézních materiálů

Technické normy zrušené k 1. 5. 2014

• ČSN 77 0061 (77 0061) • Označování spotřebitelských obalů čárovým kódem EAN (platila od: březen 1987)
• ČSN 77 0062 (77 0062) • Označování čárovým kódem EAN – Metody hodnocení čitelnosti (platila od: únor 1991)
• ČSN EN 61167+A1 až A3 (36 0250) • Halogenidové výbojky (platila od: leden 2004)
• ČSN EN 60335-2-53 ed. 2 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun (platila od: březen 2004)
• ČSN EN 13980 (38 9621) • Prostředí s nebezpečím výbuchu – Aplikace systémů jakosti (platila od: srpen 2004)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina