archív aktualít rok 2013

Drevo predajú v roku 2014 len serióznym odberateľom

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Gulatina korovec mV budúcom roku budú požadovať LESY SR, š.p. zábezpeku od odberateľských firiem. Dodávať budú iba tým, ktorí budú platiť za objednané drevo – všetci odberatelia bez výnimky. Doteraz sa banková garancia, platba vopred, stála záloha pre niektorých odberateľov nevyžadovala. Nové kritériá vstupujú do platnosti od 1.1.2014.

Podľa zverejnených zásad a priorít obchodnej politiky štátneho podniku sa zmluvy v roku 2014 budú uzatvárať na štvrťročné obdobie. Pri centrálnych zákazníkoch to bude maximálne ročné obdobie. Zmluvy na dlhšie časové obdobie bude podnik uzatvárať iba s firmami, ktoré majú od vlády schválený investičný stimul.

Vychádzajú zo zmenených zdrojov pre obchod s drevom na Slovensku. Kým doteraz bol podiel dodávok ihličnatého a listnatého dreva 47:53, drevinové zloženie sa mení a klesá podiel ihličnatého dreva – bude 39:61 vo výraznejší podiel listnatého dreva. V SR je úbytok dreviny smrek a treba navyšovať drevinu jedľa. V obchode s drevom je o ňu menší záujem. Potenciálne možnosti ťažby dreva v drevine buk nie sú zo strany piliarskych závodov využité. Nie je záujem ani o najnižšie hrúbkové stupne výrezov III. triedy kvality. Nové zásady a priority obchodnej politiky budú pre spracovateľov pomerne nevýhodné.

Dodávatelia drevnej hmoty budú prihliadať na dosiahnutie maximálnej ceny finančne stabilného obchodného partnera za účelom zabezpečenia ekonomickej stability štátneho podniku a pre zveľadenie majetku štátu. Podnik LESY SR hospodári na ploche, ktorá tvorí 46 % výmery lesného pôdneho fondu SR. Zastúpenie ihličnatých lesov je 39 % (v tom smreka 18 %) a listnatých lesov 61 % (v tom buka 24 %). Predaj drevnej hmoty na celkových tržbách a výnosoch podniku predstavuje až 91 % v obchodnej činnosti podniku.

Koncepcia vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva a Národného programu využitia potenciálu dreva v SR.

Foto: Kvalitu dodávok guľatiny obmedzujú kôrovcom napadnuté smrekové porasty

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina