archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 12. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 11/2013

ČSN ISO 10068 (01 1419) • Vibrace a rázy – Vstupní mechanická impedance soustavy ruka-paže
• ČSN ISO 18436-3 (01 1445) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků – Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku
• ČSN ISO 18436-1 (01 1445) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků – Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování
• ČSN ISO 18436-8 (01 1445) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků – Část 8: Ultrazvuk
• ČSN ISO 21940-21 (01 1449) • Vibrace – Vyvažování rotorů – Část 21: Popis a hodnocení vyvažovacích strojů
• ČSN ISO 22301 (01 2306) • Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky
• ČSN EN ISO 898-1 (02 1005) • Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1: Šrouby se specifikovanými třídami pevnosti – Hrubá a jemná rozteč
• ČSN EN ISO 10642:2004 (02 1144) • Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem (změna A1)
• ČSN EN ISO 7042 (02 1483) • Samojistné šestihranné vysoké matice celokovové – Pevnostní třídy 5, 8, 10 a 12
• ČSN EN 13480-1 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně
• ČSN EN 13480-2 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 2: Materiály
• ČSN EN 13480-3 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 3: Konstrukce a výpočet
• ČSN EN 13480-4 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 4: Výroba a montáž
• ČSN EN 13480-5 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 5: Kontrola a zkoušení
• ČSN EN 13480-6 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi
• ČSN EN 13480-8 (13 0020) • Kovová průmyslová potrubí – Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hliníku a hliníkových slitin
• ČSN EN 13774 (13 6110) • Armatury pro rozvodné systémy plynu s nejvyšším pracovním tlakem do 16 bar včetně – Požadavky na provedení
ČSN EN 14141 (13 7405) • Armatury pro přepravu zemního plynu potrubím – Požadavky na provedení a zkoušky
• ČSN EN 28960:1996 (14 2760) • Chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky na potraviny pro domácnost a podobné použití – Měření emisí akustického hluku šířeného vzduchem (ISO 8960:1991) (změna Z1)
• ČSN ISO 11054 (22 0050) • Řezné nástroje – Označení skupin rychlořezných ocelí
• ČSN ISO 10649-5 (22 0431) • Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem – Část 5: Rozměry a označení nástrojových držáků s polygonálním kuželovým rozhraním s kontaktním povrchem příruby
• ČSN ISO 10649-6 (22 0431) • Trny pro frézy s podélnou drážkou a unášečem – Část 6: Rozměry a označení nástrojových držáků s modulovým kuželovým rozhraním s kuličkovým pohybovým systémem
• ČSN ISO 10911 (22 2136) • Celistvé válcové čelní frézy z tvrdokovu s válcovou stopkou – Rozměry
• ČSN EN ISO 11148-3 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 3: Vrtačky a závitořezy
• ČSN EN ISO 11148-4 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 4: Příklepové nářadí
ČSN EN ISO 11148-6 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 6: Nářadí pro závitové spoje
• ČSN EN ISO 11148-12 (23 9060) • Neelektrické ruční nářadí – Bezpečnostní požadavky – Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily s vratným pohybem
• ČSN EN ISO 16851 (26 0389) • Textilní dopravní pásy – Metoda zkoušení pro určení čisté délky nekonečného (spojitého) dopravního pásu
• ČSN EN 415-6 (26 7600) • Bezpečnost balicích strojů – Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek
• ČSN EN 474-1+A3 (27 7911) • Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky
• ČSN 34 3085 ed. 2 (34 3085) • Elektrická zařízení –Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách
• ČSN 34 3085:1961 (34 3085) • Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a zátopách (změna Z1)
• ČSN 35 4701-3 ed. 2:2011 (35 4701) • Pojistky nízkého napětí – Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) – Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F (změna Z1)
• ČSN 36 0340-1 IEC 61-1:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla (změna Z39)
• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (změna Z38)
• ČSN 36 0340-3 IEC 61-3:1990 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 3: Kalibry (změna Z39)
• ČSN EN 60704-2-14 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-14: Zvláštní požadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravin a mrazničky
• ČSN EN 61121 ed. 3 (36 1060) • Bubnové sušičky pro domácnost – Metody měření funkce
• ČSN EN 61121 ed. 2:2005 (36 1060) • Bubnové sušičky pro domácnost – Metody měření funkce (změna Z1)
• ČSN EN 1870-10 (49 6130) • Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání
• ČSN EN ISO 11890-2 (67 3029) • Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) – Část 2: Metoda plynové chromatografie
• ČSN EN 16025-1 (72 7244) • Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby – Stmelené směsi EPS – Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS
• ČSN EN 16025-2 (72 7244) • Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby – Stmelené směsi EPS – Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS
• ČSN EN ISO 717-1 (73 0531) • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
• ČSN EN ISO 717-2 (73 0531) • Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost
• ČSN EN 1993-1-8 ed. 2 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků
• ČSN EN 1993-1-8:2006 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků (změna Z3)
• ČSN EN 1993-1-8:2006 (73 1401) • Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8: Navrhování styčníků (oprava 2)
• ČSN EN 14080 (73 2831) • Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo – Požadavky
• ČSN EN 1859+A1 (73 4204) • Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody
• ČSN EN ISO 1833-26 (80 0216) • Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 26: Směsi melaminových a bavlněných nebo aramidových vláken (metoda s použitím horké kyseliny mravenčí)
• ČSN EN ISO 13934-1 (80 0812) • Textilie – Tahové vlastnosti plošných textilií – Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip
• ČSN EN ISO 13856-1 (83 3301) • Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak
• ČSN EN ISO 13856-2 (83 3301) • Bezpečnost strojních zařízení – Ochranná zařízení citlivá na tlak – Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak
• ČSN EN 16337 (91 0214) • Nábytkové kování – Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění polic

Technické normy zrušené k 1. 12. 2013

• ČSN 34 1090 (34 1090) • Elektrotechnické předpisy ČSN – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení (platila od: červen 1973)
• ČSN EN 60695-2-12 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (platila od: listopad 2001)
• ČSN EN 60695-2-13 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou – Zkouška zapalitelnosti materiálů žhavou smyčkou (platila od: listopad 2001)
ČSN EN 997 (72 4860) • Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou (platila od: říjen 2004)
• ČSN 83 2510 (83 2510) • Návod pro výběr, používání a údržbu bezpečnostní, ochranné a pracovní obuvi (platila od: prosinec 2006)
• ČSN EN 13965-1 (83 8001) • Charakterizace odpadů – Názvosloví – Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu (platila od: únor 2005)
• ČSN EN 718 (91 7844) • Pružné podlahové krytiny – Zjišťování plošné hmotnosti výztuže nebo podkladu polyvinylchloridových podlahovin (platila od: říjen 1997)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina