archív aktualít rok 2013

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy 01Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 7. 2013) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 06/2013

• ČSN ISO 3951-4 (01 0258) • Statistické přejímky měřením – Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality
• ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) • Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (změna Amd.1)
• ČSN ISO 10004 (01 0342) • Management kvality – Spokojenost zákazníka – Směrnice pro monitorování a měření
• ČSN EN 15316-2-3:2010 (06 0401) • Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 2-3: Rozvody tepla pro vytápění (oprava 1)
• ČSN EN 15684 (16 5193) • Stavební kování – Mechatronické cylindrické vložky – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 1527 (16 5761) • Stavební kování – Kování pro posuvné a skládací dveře – Požadavky a zkušební metody
• ČSN EN 16307-1 (26 8814) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů
• ČSN EN 15011:2011 (27 0210) • Jeřáby – Mostové a portálové jeřáby (změna Z1)
• ČSN EN ISO 10133 (32 6612) • Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace stejnosměrného proudu malého napětí
• ČSN EN ISO 13297 (32 6613) • Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu
• ČSN EN 61008-1 ed. 3 (35 4181) • Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla
• ČSN EN 61008-1 ed. 2:2005 (35 4181) • Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Všeobecná pravidla (změna Z1)
• ČSN EN 61009-1 ed. 3 (35 4182) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla
• ČSN EN 61009-1 ed. 2:2005 (35 4182) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Všeobecná pravidla (změna Z1)
• ČSN EN 62423 ed. 2 (35 4183) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B
• ČSN EN 62423:2010 (35 4183) • Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu B (RCCB typu B a RCBO typu B) (změna Z1)
• ČSN EN 16268 (36 0458) • Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla
• ČSN EN 60335-2-5 ed. 2:2004 (36 1045) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí (změna A12)
• ČSN EN 50242 ed. 2:2008 (36 1060) • Elektrické myčky nádobí pro domácnost – Metody měření funkce (změna A11)
• ČSN EN 61029-2-1 ed. 2 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily
• ČSN EN 61029-2-1:2010 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily (změna Z1)
• ČSN EN 61029-2-9 ed. 3 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily
• ČSN EN 61029-2-9 ed. 2:2010 (36 1581) • Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí – Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily (změna Z1)
• ČSN EN 16246 (47 0614) • Zemědělské stroje – Rýpadlová zařízení – Bezpečnost
• ČSN EN ISO 472 (64 0001) • Plasty – Slovník
• ČSN EN 1555-2:2011 (64 6412) • Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 2: Trubky (oprava 1)
• ČSN EN 15383 (64 6448) • Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě – Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) – Vstupní a revizní šachty
• ČSN EN 828 (66 8621) • Lepidla – Smáčivost – Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu
• ČSN EN ISO 15091 (67 3019) • Nátěrové hmoty – Stanovení konduktivity a rezistivity
• ČSN EN ISO 3251 (67 3031) • Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek
• ČSN EN ISO 4628-8 (67 3071) • Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu
• ČSN EN ISO 17132 (67 3074) • Nátěrové hmoty – Zkouška ohybem (T-ohyb)
• ČSN EN ISO 13129 (67 3141) • Nátěrové hmoty –Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry – Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT)
• ČSN EN 492:2005 (72 3401) • Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 492:2005 (72 3401) • Vláknocementové desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 494 ed. 2:2013 (72 3402) • Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 494+A3:2007 (72 3402) • Vláknocementové vlnité desky a tvarovky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 12467:2005 (72 3403) • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z2)
• ČSN EN 12467 ed. 2:2013 (72 3403) • Vláknocementové ploché desky – Specifikace výrobku a zkušební metody (změna Z1)
• ČSN EN 13956 (72 7611) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky
• ČSN EN 13967:2005 (72 7612) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky (změna Z2)
• ČSN EN 13967 ed. 2:2012 (72 7612) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti vlhkosti a plastové a pryžové pásy a fólie do izolace proti tlakové vodě – Definice a charakteristiky (změna Z1)
• ČSN EN 14909:2006 (72 7614) • Hydroizolační pásy a fólie ľ Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky (změna Z2)
• ČSN EN 14909 ed. 2:2012 (72 7614) • Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí – Definice a charakteristiky (změna Z1)
• ČSN EN 15814+A1 (72 7681) • Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky – Definice a požadavky
• ČSN EN 1991-1-6:2006 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění (oprava 2)
• ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
• ČSN EN 1991-1-3:2005 (73 0035) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem (změna Z5)
• ČSN EN 1998-2 ed. 2 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty
• ČSN EN 1998-2:2007 (73 0036) • Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – Část 2: Mosty (změna Z2)
• ČSN EN ISO 12569 (73 0311) • Tepelné vlastnosti budov a materiálů – Stanovení výměny vzduchu v budovách – Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu
• ČSN 73 0810:2009 (73 0810) • Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení (změna Z3)
• ČSN 73 4110 (73 4110) • Vysoké komíny zděné
• ČSN EN 13200-6 (73 5905) • Zařízení pro diváky – Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny
• ČSN EN ISO 13849-2 (83 3205) • Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Ověřování platnosti

Technické normy zrušené k 1. 7. 2013

• ČSN EN 60695-7-1 ed. 2 (34 5615) • Zkoušení požárního nebezpečí – Část 7-1: Toxicita zplodin hoření – Všeobecný návod (platila od: duben 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina