archív aktualít rok 2013

Vláda nabízí pomocnou ruku podnikatelům postiženým povodněmi

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Povodne2013 1Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvo financí (MF) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) představily konkrétní body pomoci pro malé a střední firmy a živnostníky postižené letošními povodněmi, které zatím ještě stále nekončí.

Záchranný kruh MPO

V pátek 7.6.2013 představil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba Záchranný kruh MPO – opatření pro malé a střední podniky a živnostníky postižené povodní k rychlému překonání problémů způsobených vodním živlem a obnovení provozu. Program tvoří pět forem podpory:

Dotace na obnovu zničeného majetku — program podpory malých podniků postižených povodněmi, výše dotace až 50 % způsobilých výdajů na obnovu majetku, žádosti přijímány na všech regionálních kancelářích CzechInvestu a pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob — program poskytnutí záruky malému či střednímu podnikateli postiženému povodní k bankovnímu úvěru, záruka až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, resp. do výše 20 mil. Kč.

Zvýhodnění úvěrů — získání příspěvku k zaručovanému úvěru pro podnikatele postižené povodní, příspěvky poskytovány na investiční projekty k obnově podnikání.

Zvýhodněné podmínky exportérům — opatření České exportní banky — mírnější posuzování žádostí exportérů o uvolnění financí na vázaných účtech u ČEB, poskytování nových úvěrů ve zrychleném procesu.

Úlevy platbou daní — odsunutí vybraných daňových povinností pro podnikatele (doplatku daně za rok 2012, zrušení povinnosti platit zálohy na daň roku 2013), vracení nadměrných odpočtů DPH do 15 dnů.

Úlevy na daních

Ministerstvo financí promine daň z příjmů podnikatelům a právnickým osobám. Prominutí se bude vztahovat na daň za zdaňovací období, ve kterém k povodním došlo, tj. rok 2013. Daň bude prominuta v částce odpovídající výši škody vzniklé v důsledku povodní na majetku sloužícímu k podnikání. Výši škody poplatník prokáže finančnímu úřadu při podání daňového přiznání prostřednictvím posudku pojišťovny, případně posudkem znalce.

Dále bude živnostníkům postiženým povodní prominut úrok z prodlení a penále vzniklé v důsledku možné pozdní platby záloh na daň z příjmů v průběhu roku 2013. Vedle toho může každá fyzická i právnická osoba individuálně požádat finanční úřad o snížení či udělení výjimky z platby záloh.

Vláda také uvolnila 300 mil. Kč na úhradu prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce. Žádost o finanční podporu nemusí doprovázet žádné doklady o vynaložených prostředcích. Ty mohou být dodány až zpětně.

Bližší informace o postupu při financování odstraňování následků škod způsobených povodní lze najít na webu Ministerstva financí.

Firmy nemusí mít strach z penále za pozdní platby

Povodeň mohla někdy zpozdit platbu sociálního pojištění firem či podnikatelů v zaplavených krajích. Nemusí se však obávat, že by je stát za zpoždění trestal. Při rozhodování o penále okresní správy sociálního zabezpečení zohlední živelní katastrofu a s ohledem na charakter této mimořádné události sankci zpravidla prominou (když bude zcela jasné, že se platba sociálního pojištění zpozdila kvůli povodni). Firmy a podnikatelé zasažení záplavami mohou k prokázání této skutečnosti využít stejné dokumenty a podklady, které mají například pro pojišťovny. Pro žádost o prominutí penále za pozdní platbu sociálního pojištění není stanoven speciální formulář. Je však třeba se písemně obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, uvést a průkazně doložit, proč se má penále prominout. Předchází se tak tomu, aby se vstřícný přístup státu nezneužíval. Na prominutí penále není právní nárok a na související řízení se nevztahuje správní řád.

Kontakty na jednotlivé okresní správy sociálního zabezpečení jsou na webu ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/cz/kontakty. Informace o tom, jak je to s platbou sociálního pojištění, pak najdete na http://www.cssz.cz/cz/pojistne-na-socialni-zabezpeceni/.

Přehled základní pomoci při povodních

 Lidé, které postihla povodeň, mohou využít mimořádnou okamžitou pomoc.

 Pokud se kvůli velké vodě nedostanou do práce, mají nárok na pracovní volno.

Náhrada mzdy se v souvislosti s povodněmi poskytuje pouze v některých případech.

 S odstraňováním následků povodní mohou pomoci nezaměstnaní.

Dávky se vyplácí průběžně, i když byly zaplaveny některé pošty a pracoviště resortu.

 Pokud jsou děti doma, protože je zavřená škola, rodiče mohou čerpat ošetřovné

 Každý si může stáhnout informační leták „Jak se vypořádat s povodní“.

 Podrobnosti najdete v publikaci „Povodně 2013“.

 

Související články:

Povodně z pohledu práv zaměstnavatelů a zaměstnanců

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina