archív aktualít rok 2012

Postavenie a úloha lesníkov (a drevárov) v zelenej ekonomike

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Les_v_zimePôvodná myšlienka certifikácie lesov mala zamedziť devastácii lesov v rozvojových krajinách. V strednej Európe je dlhodobá tradícia riadeného trvale udržateľného hospodárenia v lesoch. Dnes je to obchodná prestíž a konkurenčná výhoda. PEFC certifikácia zabezpečuje pre spotrebiteľov výrobkov z dreva a papieru mechanizmy, aby poskytovala dostatočnú záruku používania v celom spotrebiteľskom reťazci.

PEFC Slovensko pri príležitosti 10. výročia založenia, usporiadalo spolu s Technickou univerzitou Zvolen konferenciu Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike, ktorá sa uskutočnila včera (7.11.2012) vo Vyhniach.

Lesníctvo a jeho úlohu pri rozvoji vidieka na Slovensku charakterizoval Ing. Jozef Dóczy, PhD. – riaditeľ odboru lesníckych stratégií a štátnej správy lesného hospodárstva na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Optimalizáciu priestorového usporiadania a funkčného využívania lesov v krajine podrobne popísal prof. Ing. Rudolf Midriak, Dr.Sc.; Zelenú ekonomiku a multifunkčné využívanie prírodných lesných zdrojov Ing. Miroslav Kovalčík, PhD., Slovenské lesníctvo v procese Európske lesy 2020 doc. Ing. Jozef Konôpka, CSc.

Potenciál využitia a spracovania obnoviteľnej a univerzálne využiteľnej suroviny – dreva pre hospodársky rast Slovenska priblížil PhDr. Peter Zemaník – generálny sekretár Zväzu spracovateľov dreva SR. Konštatoval, že š.p. Lesy SR ako strategický partner piliarskych firiem priznáva legálny vývoz až 25 % vyťaženej guľatiny ročne. Pritom piliarskym prevádzkam v SR hrozí odstávka pre nedostatok dreva a zníženie zamestnanosti až o 10 tisíc pracovných miest.

Záver konferencie patril hodnoteniu PEFC – integrujúceho rámca pre využitie plného potenciálu lesov pri trvalo udržateľnom rozvoji v SR. Doterajší zámer certifikácie priblížil doc. Ing. Hubert Paluš, PhD. – národný sekretár PEFC Slovensko. Ciele programu formuloval Ing. František Štulajter, CSc. – predseda PEFC Slovensko.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina