archív aktualít rok 2012

Novinky v oblasti českých technických norem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Normy2Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 11. 2012) a informuje také o normách, které budou k uvedenému datu zrušené. Seznam obsahuje i několik technických předpisů, využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 10/2012

• ČSN ISO 13374-3 (01 1442) • Monitorování stavu a diagnostika strojů – Zpracování, komunikace a prezentace dat – Část 3: Komunikace
• ČSN EN 1708-3 (05 0026) • Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli – Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části
• ČSN EN 1906 (16 5776) • Stavební kování – Dveřní štíty, kliky a knoflíky – Požadavky a zkušební metody
• ČSN 33 2165:1989 (33 2165) • Elektrotechnické předpisy – Zásady pro ochranu ocelových izolovaných potrubí uložených v zemi před nebezpečnými vlivy venkovních trojfázových vedení a stanic VVN a ZVN (změna Z1)
• ČSN EN 50136-1 (33 4596) • Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy
• ČSN EN 50136-1-1:1999 (33 4596) • Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy (změna Z1)
• ČSN EN 50136-1-2:1999 (33 4596) • Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty (změna Z1)
• ČSN EN 50136-1-3:1999 (33 4596) • Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1-3: Požadavky na systémy s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť (změna Z1)
• ČSN EN 50136-1-4:1999 (33 4596) • Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1-4: Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť (změna Z1)
• ČSN EN 50136-1-5:2009 (33 4596) • Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1-5: Požadavky na paketově přepínanou síť PSN (změna Z1)
• ČSN EN 60893-3-3 ed. 2:2004 (34 6572) • Izolační materiály – Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic – Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů – Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic (změna A1)
• ČSN EN 50288-8 (34 7818) • Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení – Část 8: Specifikace kabelů typu 1 do 2 MHz
• ČSN EN 50441-4 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 4: Kabely do 1200 MHz – Třída 3
• ČSN EN 50441-1 ed. 2 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 1: Nestíněné kabely – Třída 1
• ČSN EN 50441-1:2007 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 1: Nestíněné kabely – Třída 1 (změna Z1)
• ČSN EN 50441-2 ed. 2 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 2: Stíněné kabely – Třída 1
• ČSN EN 50441-2:2007 (34 7825) • Kabely pro vnitřní bytové telekomunikační instalace – Část 2: Stíněné kabely – Třída 2 (změna Z1)
• ČSN ISO 2954 (35 6859) • Vibrace strojních zařízení s rotačním a vratným pohybem – Požadavky na přístroje pro měření mohutnosti vibrací
• ČSN EN 61439-3 (35 7107) • Rozváděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
• ČSN EN 60439-3:1995 (35 7107) • Rozváděče nízkého napětí ­– Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče NN určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze – Rozvodnice (změna Z1)
• ČSN EN 62639 (36 0280) • Indukční výbojky – Požadavky na provedení
• ČSN EN 13032-1+A1 (36 0456) • Světlo a osvětlení – Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel – Část 1: Měření a formát souboru údajů
• ČSN EN 62034 ed. 2 (36 0632) • Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií
• ČSN EN 62034:2007 (36 0632) • Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií (změna Z1)
• ČSN ISO 4664-1 (62 1489) • Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Stanovení dynamických vlastností – Část 1: Obecné pokyny
• ČSN EN ISO 527-1 (64 0604) • Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 1: Obecné principy
• ČSN EN ISO 527-2 (64 0604) • Plasty – Stanovení tahových vlastností – Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty
• ČSN EN ISO 1622-1 (64 2610) • Plasty – Polystyren (PS) pro tváření – Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
• ČSN EN 14758-1 (64 6433) • Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) – Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
• ČSN EN 1425 (65 7020) • Asfalty a asfaltová pojiva – Posouzení zjevných vlastností
• ČSN EN 14617-4 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu
• ČSN EN 14617-5 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti
• ČSN EN 14617-6 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku
• ČSN EN 14617-10 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 10: Stanovení chemické odolnosti
• ČSN EN 14617-12 (72 1450) • Umělý kámen – Zkušební metody – Část 12: Stanovení rozměrové stálosti
• ČSN EN 1912 (73 1713) • Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti – Přiřazení vizuálních tříd a dřevin
• ČSN EN 14592+A1 (73 2862) • Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky
• ČSN 73 4301:2004 (73 4301) • Obytné budovy (změna Z3)
• ČSN EN 1991-2:2005 (73 6203) • Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou (změna Z3)
• ČSN EN ISO 3175-3:2004 (80 0809) • Textilie – Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů – Část 3: Postup pro zkoušení chování při čištění a doůpravě za použití uhlovodíkových rozpouštědel (oprava 1)
• ČSN EN 15875:2012 (83 8007) • Charakterizace odpadů – Statická zkouška stanovení kyselinotvorného potenciálu a neutralizačního potenciálu sulfidických odpadů (oprava 1)
• ČSN EN 15415-2 (83 8319) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení rozdělení podle velikosti částic – Část 2: Metoda maximální zobrazené délky pro částice velkého rozměru (manuální)
• ČSN EN 15415-3 (83 8319) • Tuhá alternativní paliva – Stanovení rozdělení podle velikosti částic – Část 3: Metoda obrazové analýzy pro částice velkého rozměru
• ČSN EN 12182 (84 1005) • Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením – Obecné požadavky a metody zkoušení

Technické normy zrušené k 1. 11. 2012

• ČSN 33 2000-5-56 (33 2000) • Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze (platila od: srpen 1996)
• ČSN EN 60851-2 (34 7308) • Vodiče pro vinutí – Zkušební metody – Část 2: Stanovení rozměrů (platila od: červenec 1998)
• ČSN EN 60728-7-3 (36 7211) • Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy – Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB) (platila od: říjen 2005)

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina