archív aktualít rok 2012

Zákon č. 563/2009 Z. z. účinný od 1. januára 2012

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Zakonik_prace_SKNový procesný zákon pre oblasť správy daní – zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 1.1.2012 je súčasťou reformy daňovej a colnej správy v Slovenskej republike. Upravuje práva a povinnosti daňových subjektov, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní. Zákon uprednostňuje elektronickú komunikáciu a má byť prínosom, že zabezpečí rýchlejšiu komunikáciu daňových subjektov so správcom dane.

Novelizovaný obsah zákona zameraný na úpravu predchádzajúceho zákona:

• používanie jazyka pri správe daní, zmeny pri udeľovaní plnomocenstva

• spôsoby podania – podanie urobené elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom alebo na základe dohody so správcom dane

• zmeny pri doručovaní písomností, nazeranie do spisov

• práva a povinnosti pri daňovej kontrole

• dôvody na určenie dane podľa pomôcok, zmeny vo vyrubovacom konaní

• spôsob platenie dane, použitie daňových preplatkov

• opravné prostriedky, správne delikty

• sankcie, úľavy zo sankcií a odpustenie sankcií.
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina