archív aktualít rok 2011

Příjemce dotace musí splnit podmínky dané poskytovatelem

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ceska-danova-sprava„Finanční úřady kontrolují, zda prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly použity v souladu s podmínkami stanovenými poskytovatelem,“ říká Jan Knížek, generální ředitel daňové správy. 
Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány příjemcům na základě žádosti za konkrétním účelem a za předem daných specifických podmínek, které určuje poskytovatel dotací a které je povinen příjemce dotací v souvislosti s jejich použitím splnit.

Záleží na příjemci, zda poskytnuté prostředky za těchto podmínek přijme. O změnách podmínek je oprávněn rozhodnout pouze poskytovatel dotace. Územní finanční orgány jsou oprávněny kontrolovat splnění podmínek dotací, ale nejsou oprávněny zasahovat či jinak ovlivňovat fázi jejich poskytování.
Nedodržení podmínek dotace je klasifikováno jako neoprávněné použití či zadržení peněžních prostředků ze státního rozpočtu a je porušením rozpočtové kázně. Správcem odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za pozdě provedený odvod jsou územní finanční orgány. Příjemce je povinen provést odvod, případně penále, prostřednictvím finančního úřadu.
 Příjemce dotace má – pro zmírnění dopadu ve většině případů formálního pochybení – možnost požádat  o prominutí nebo částečné prominutí odvodu nebo penále a Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod nebo penále.

Zdroj: Česká daňová správa

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina