úterý 31. březen 2020 17:55
Registrace    

Pomoc firmám a živnostníkům pro zmírnění dopadů koronavirové epidemie

Na jednom místě zde nabízíme přehledné a průběžně aktualizované informace týkající se finanční či jiné pomoci státu firmám a živnostníkům pro zmírnění dopadů koronavirové epidemie na jejich podnikání.

 

Program na podporu zaměstnanosti Antivirus

Tzv. kurzarbeit (program „Antivirus”), tedy finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, žádat o něj bude možné po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna.
Podrobnosti ZDE

 

Ošetřovné pro zaměstnance

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno po celou dobu, kdy budou uzavřené školy či jiná dětská zařízení. Nárok na něj rodiče s dětmi do 13 let. Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel. Nárok na ošetřovné vznikne za podmínky žití ve společné domácnosti i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby bez věkového omezení.
Podrobnosti ZDE

 

Ošetřovné pro OSVČ

Od 1. dubna lze prostřednictvím živnostenských úřadů žádat o „ošetřovné“ pro OSVČ. Dotace ve výši 424 korun za den bude při splnění stanovených podmínek vyplácena z programu podpory malých podniků s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyplácet ji bude Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Týkat se bude těch OSVČ, které musí po uzavření škol nebo jiných dětských zařízení zůstat doma s dítětem do 13 let nebo s hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat.
ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO.
Podrobnosti ZDE

 

Odpuštění důchodového a zdravotního pojištění

OSVČ se odpouští minimální měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění za půl roku od března do srpna. Po tuto dobu nebudou muset OSVČ platit žádné zálohy. OSVČ, které platí pouze minimální zálohy, nebudou navíc muset ani nic doplácet. Ty, které mají vyšší zálohy, pak zpětně doplatí rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a minimální zálohou. Byla-li záloha na pojistné za některý kalendářní měsíc tohoto období zaplacena, použije se na úhradu splatných závazků a poté záloh na pojistné na další kalendářní měsíce roku 2020.
Podrobnosti ZDE

 

15 000 Kč měsíčně pro OSVČ

Všechny OSVČ, kterým bylo v souvislosti s opatřeními proti šíření koronavirové epidemie znemožněno podnikání, mohou nad rámec dosud přijatých forem pomoci požádat o peněžitou podporu ve výši 15 000 Kč měsíčně, a to po celou dobu trvání mimořádných opatření. Prostředky by měly vyplácet finanční úřady a podávat žádosti by mělo být možné v polovině dubna.
Podrobnosti ZDE

 

Úlevy v oblasti daní

Všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) je umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2019 a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, to je do 1. července 2020, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Plošně prominuty budou červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně.

Plošné prominutí se bude nově týkat i pozdě podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či pozdě uhrazené daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň v termínu do 31. července 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno a daň či záloha zaplaceny nejpozději do 31. srpna 2020. V těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání u daně z nabytí nemovitých věcí.

Plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání.
Podrobnosti ZDE

 

Odsunutí termínu pro podání přehledů ČSSZ a zdravotním pojišťovnám

Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Nejpozději k tomuto datu je nutné také uhradit doplatek pojistného na důchodové pojištění. V případě zdravotního pojištění je nutno doplatek pojistného za rok 2019 zaplatit do 8 dnů po dni, kdy byl Přehled podán (nebo měl být podán). Novou výši záloh je třeba v Přehledu OSVČ vypočítat obvyklým způsobem.
Podrobnosti pro sociální pojištění ZDE
Podrobnosti pro nemocenské pojištění ZDE

 

Pozastavené EET

Ministerstvo financí (MF) s ohledem na vývoj aktuální situace pozastavuje EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců. Pozastavení znamená, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. MF také o tři měsíce fakticky odkládá start 3. a 4. fáze EET, a to tím, že Finanční a celní správa nebude po 1. květnu tři měsíce dávat pokuty za opožděnou registraci k EET a bude plnit jen poradní funkci.
Podrobnosti ZDE

 

Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv

Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi.
Podrobnosti ZDE

 

Program COVID II

COVID II reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka možné žádat o bezúročné půjčky s ročním odkladem prakticky od nuly do 15 milionů Kč, které bude možné využít výhradně na úhradu provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál, zásoby apod. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun. Žádat lze od čtvrtka 2.4.2020.
Podrobnosti ZDE

 

Bezplatné individuální exportní poradenství

Poskytuje 58 expertů na teritoria celého světa z agentury CzechTrade. A to jak přes českou centrálu v Praze, tak i v zahraničních kancelářích.
Podrobnosti ZDE

 

Propojování firemních nabídek státu či firem navzájem

Platformu www.spojujemecesko.cz, kde lze nabídnout produkty a služby státu nebo dalším společnostem a také poptávat pomoc od ostatních, spustila agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zdravotnictví a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

 

Další užitečné informace MPO v kontextu s koronavirem